Welke procedures kunnen worden gebruikt om uw claims in België te innen?

Geplaatst door:

In België biedt het wettelijke kader schuldeisers drie invorderingsmethoden wanneer een schuldenaar zijn financiële verplichtingen niet nakomt. Twee van deze methoden omvatten gerechtelijke procedures, terwijl de derde een administratieve procedure betreft.
  1. De klassieke gerechtelijke procedure (art. 700 Gerechtelijk Wetboek)

Het eerste inningsmechanisme omvat een klassieke gerechtelijke procedure. De wet stelt geen expliciete voorwaarden voor de toepassing van deze procedure, hoewel er rekening moet worden gehouden met de rechtbank die bevoegd zal zijn.

Een zaak wordt meestal ingeleid ...

Continue Reading →
0

Duale distributie en hybride platforms: nieuwe grenzen voor franchisegevers

Geplaatst door:

Op 1 juni 2022 trad de nieuwe verticale groepsvrijstellingsverordening in werking. De daarmee verband houdende richtsnoeren inzake verticale beperkingen werden definitief vastgesteld op 30 juni 2022.  Met de nieuwe VGVV voert de Europese Commissie bepaalde beperkingen en verduidelijkingen in voor verticale relaties, met name voor duale distributie.  Deze veranderingen kunnen belangrijke praktische gevolgen hebben voor de franchise sector. Klik hier om het volledige artikel te lezen. Continue Reading →
0

Het begrip “onderneming” gekoppeld aan natuurlijke personen, zoals blijkt uit de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof

Geplaatst door:

De bestuurder van een “franchise”-vennootschap De exploitatie van een franchise gebeurt meestal via een vennootschap, die zelf de status van franchisenemer heeft ten opzichte van de franchisegever. Deze vennootschap wordt geleid door een bestuurder, aan wie de franchisegever vraagt om voor de duur van de franchiserelatie de controlerende aandeelhouder van de franchiseonderneming te zijn en te blijven. Het is deze persoon die het belangrijkste contact van de franchisegever zal zijn en met wie de franchisegever een nauwe samenwerking zal ontwikkelen. De franchiseovereenkomst wordt derhalve ... Continue Reading →
0

De clash van de algemene voorwaarden in het nieuwe verbintenissenrecht

Geplaatst door:

Algemene voorwaarden zijn heel belangrijk voor een onderneming in een franchisenetwerk. In dit artikel bespreken we wat het nieuwe verbintenissenrecht voorziet in verband met algemene voorwaarden. Hoe algemene voorwaarden tegenstelbaar maken? Wat moet er gebeuren wanneer bepaalde algemene voorwaarden van een van de partijen in conflict komen met de algemene voorwaarden die onderhandeld zijn in het contract? Wat staat er te doen wanneer de algemene voorwaarden van de verschillende contracterende partijen met elkaar in conflict komen? Het principe van de voorafgaandelijke kennisname ... Continue Reading →
0

De belangrijke contractuele bepalingen en de verplichtingen die in het specifieke precontractuele informatiedocument moeten worden vermeld

Geplaatst door:

Op 10 juni 2022 heeft de Arbitragecommissie een nieuw advies uitgebracht dat kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie  (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Adviezen-arbitragecommissie/Advies-Arbitragecommissie-2022-18.pdf) Zij heeft betrekking op de inhoud van het precontractuele informatiedocument (PID) en meer bepaald op de belangrijke contractuele bepalingen en de verplichtingen die in het PID moeten worden vermeld.  Er zij aan herinnerd dat het wetboek van economisch recht (WER) de franchisegever verplicht de franchisenemer ten minste één maand vóór de sluiting van de  overeenkomst een  kopie  ervan ... Continue Reading →
0

Must do’s voor bestuurders van franchisenemers in moeilijkheden

Geplaatst door:

Franchisenetwerken zijn niet immuun voor veranderende economische omstandigheden. Zo brengen de huidige inflatie en prijsstijgingen heel wat franchisenemers in moeilijk vaarwater. In sommige gevallen kunt u als bestuurder van een vennootschap-franchisenemer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Hierna volgen enkele must do’s om dit risico te beperken. I.  Blijf de boekhouding voeren en (tijdig) de jaarrekening neerleggen Als bestuurder moet u de jaarrekening neerleggen binnen 30 dagen na goedkeuring ervan en ten laatste zeven maanden na afsluiting van het boekjaar. Dit lijkt evident, maar ... Continue Reading →
0

Een geschil: er zijn niet alleen de rechtbanken!

Geplaatst door:

U hebt een contract gesloten met een leverancier of een klant en de zaken zijn niet gelopen zoals gepland.  In dat geval is het altijd raadzaam contact op te nemen met de andere partij om het probleem te melden en te proberen het rechtstreeks op te lossen, maar als dat niet lukt, moet u niet te snel denken aan gerechtelijke stappen, die u veel tijd en geld kunnen kosten en kunnen leiden tot een resultaat dat u misschien niet op ... Continue Reading →
0

B2B Alert: Nieuwe onrechtmatige bedingen in het kader van de voedingssector

Geplaatst door:

De franchiseovereenkomst neemt een centrale plaats in de B2B wet omdat deze juist tot stand gekomen is met het oog op de situatie van de franchisenemers die soms met onbillijke algemene voorwaarden te maken hebben. Het is dan ook uiterst belangrijk om in een franchiseovereenkomst na te gaan of deze clausules bevat die een “kennelijke onevenwicht” met zich meebrengen tussen de rechten en plichten van de partijen. Franchising is een methode om een succesvol concept uit te breiden. Deze neemt momenteel een ... Continue Reading →
0

Kunnen franchisegevers hun Britse franchisenemers nog de bescherming van het merk garanderen na BREXIT?

Geplaatst door:

Op 31 december 2020 liep de overgangsperiode zoals overeengekomen in het EU-VK-Terugtrekkingsakkoord af, waardoor de Brexit formeel werd voltrokken op 1 januari 2021. Wat betekent dit nu voor Franchisevers met Britse franchisenemers, en vooral is het merk waaronder het franchisenetwerk opereert ook in het Verenigd Koninkrijk nog voldoende beschermd? Tijdens de overgangsperiode behielden alle EU merken hun geldigheid ook op het territorium van het Verenigd Koninkrijk. Na 1 januari 2021 verliezen Europese merken ... Continue Reading →
0

De B2B-WET meer rechtsonzekerheid voor een schijn van bescherming van franchisenemers?

Geplaatst door:

Het wordt vaak aangenomen dat franchisenemers zich ten aanzien van hun franchisegevers in een positie van economische afhankelijkheid bevinden om verschillende redenen. Om de integriteit van het netwerk te beschermen, heeft de arbitragecommissie geoordeeld dat het franchisegevers geoorloofd is om bedingen te voorzien die franchisenemers ervan weerhouden om al te vlot over te stappen naar een concurrerend netwerk. Om franchisenemers te beschermen tegen het risico van uitbuiting van die relatieve marktmacht of ongelijke informatie, werden de voorbije decennia zelfregulerende en ... Continue Reading →
0
Pagina 2 van 7 12345...»