De Starters leden en de hulp van de Federatie

 Het Starterstatuut wordt toegekend aan een firma die een franchiseproject opstart dat echter nog niet voldoet aan de criteria van een Junior of Effectief lid, doch wel de intentie heeft dit binnen de 2 jaar te willen realiseren.

Onze professionele aanpak in overeenstemming met de Deontologische Code van de Federatie onder het moto “ In franchising, even the best is not enough ! ” ligt aan de basis van het startersstatuut dat door nieuwe leden kan aangevraagd worden.

Hoe bekomt u het Startersstatuut ?

 1. AANVAARDINGSMODALITEITEN
  1. De kandidaat « starter » richt een motivatiebrief aan de Aanvaardingscommissie van de B.F.F. waarin hij blijk geeft van zijn interesse voor de studie van een project voor het opzetten van een franchisenetwerk.
  2. De Commissie zal op basis van een eerste mening, gegeven door het Secretariaat, nagaan of het dossier al dan niet in aanmerking kan komen.

In geval van een positieve beoordeling wordt de kandidaat verzocht een bedrag van 300 € op het rekeningnummer 210-0665710-51 van de B.F.F. te storten.

Deze storting geeft hem recht op :

 • de checklist «Lanceren en ontwikkelen van een Franchisenetwerk»,
 • de deelname aan het seminarie “Hoe Franchisegever worden” tegen de gunstvoorwaarden van de leden van de Federatie en/of
 • een onderhoud met een expert, afgevaardigd door de Federatie.
 1. De Aanvaardingscommissie delegeert een expert, lid van de B.F.F. die de kandidaat moet helpen om hem wegwijs te maken in het franchisesysteem, de deontologische erecode en de vele andere elementen waarop hij dient te letten bij de voorstelling van zijn project, te weten :
 • Het franchisecontract
 • Het businessplan
 • Het concept (handleiding, …)
 • Informatie over het pilootproject.

De expert zal dan een beoordeling overmaken aan de Commissie betreffende het project van de kandidaat.

 1. De kandidaat Starter zal aan de Commissie een dossier sturen dat bovenvermelde elementen bevat evenals een geschreven motivatie betreffende zijn wens om op termijn, effectief lid te worden van de Federatie.
 2. De Commissie onderzoekt de kandidatuur op basis van de dossiers, haar overhandigd door de kandidaat en het expert. Zij zal dan, al dan niet, haar goedkeuring toekennen aan deze kandidatuur. Indien het motivatiedossier wordt geweigerd, wordt de kandidaat hiervan op de hoogte gebracht en kan hij, binnen het jaar, een nieuw dossier indienen.
 3. Het is de Raad van Bestuur die op voorstel van de Aanvaardingscommissie, als laatste instantie, beslist of de « Starter » als lid kan aanvaard worden of niet.
 4. TOETREDING « STARTER »
 • Vanaf het ogenblik dat de Raad van Bestuur zijn toestemming heeft gegeven, krijgt de kandidaat het werkelijke Starterstatuut na storting van zijn jaarlijkse bijdrage van 410 €. Vanaf nu kan de Starter, indien hij dit uitdrukkelijk wenst, genieten van een dubbel gratis onderhoud met een franchisegever en een advocaat die beiden lid zijn van de Federatie. Gedurende de twee jaar na zijn aanvaarding zal de Stater, op verzoek en per semester, samen met de franchisegever die hij reeds eerder heet ontmoet, de staat kunnen opmaken van de vorderingen van zijn project.
 • De « Starter »-bijdrage geeft hem recht op alle voordelen waarvan de leden van de Federatie kunnen genieten zonder evenwel aanspraak te kunnen maken op de officiële erkenning als Franchisegever, lid van de Federatie. Deze erkenning wordt hem pas toegestaan vanaf het ogenblik dat hij het « JUNIOR »-statuut krijgt.
 • Het Starterstatuut wordt toegekend voor een periode van maximum twee opeenvolgende jaren.

Vervolgens zal de desbetreffende onderneming, indien zij aan alle criteria beantwoordt, kunnen overstappen naar het « JUNIOR »-statuut, zoniet zal zij haar starterstatuut verliezen.