De waarden verdedigd door de BFF

De doelstellingen en de diensten

Bijdragen tot een zuivere, harmonieuze en evenwichtige ontwikkeling van de franchisenetwerken in het kader van een volledig respect van de Europese Deontologische Erecode en dit in het belang van beide: franchisegevers en franchisenemers.

Vertegenwoordigen en verdedigen van de materiële en morele belangen van de Belgische franchisegevers en hun netwerken, zowel in België als in het buitenland.

Franchising promoten bij openbare instellingen, in verschillende economische sectoren en bij de publieke opinie.

Haar leden, franchisegevers, bijstaan bij iedere vraag betreffende de goede ontwikkeling van hun franchisenetwerken.

Iedere juridische, economische, fiscale, administratieve of andere studie eigen aan  franchising, verwezenlijken.

Ieder nuttig contact realiseren, zowel op nationaal, Europees als internationaal vlak teneinde haar maatschappelijk doel te bereiken en de representativiteit der franchisegevers te bewerkstelligen bij de verschillende officiële organen.

België vertegenwoordigen bij de Europese Franchise Federatie « EFF » waarvan zij stichtend lid is.

Het uitoefenen, als ondergeschikte taak, van bepaalde activiteiten die leiden tot de verwezenlijking van haar voorwerpen.

Een authentieke en ethische franchise

Elke franchiseformule omvat drie patrijen die nauw met elkaar zijn verbonden : de franchisegever, de franchisenemer en het netwerk. De franchisenetwerken hebben geen toekomst als de betrekkingen tussen die drie partijen niet op een rechtvaardig evenwicht tussen alle partners zijn gericht. Om het voorbestaan van zijn netwerk te kunnen garanderen heeft de franchisegever franchisenemers nodig die op een waardige manier hun brood verdienen.

Een franchisenetwerk moet met wijsheid, omzichtigheid en realiteitzin worden opgebouwd en dat moet resoluut op een etisch verantwoorde manier gebeuren. Het moet kost wat kost worden vermeden dat er franchisenemers bij een project worden betrokken dat geen succes boekt, dat een avontuur vol risico’s is en dat niet wordt geschaad door positieve resultaten die al eerder werden bereikt met het aangeboden franchiseconcept. Anderzijds past een ongelijke krachtsverhouding tussen franchisegever en franchisenemer niet in het kader van de waarden die de Belgische Franchise Federatie verdedigt en die ze afbakent in het charter voor een « authentieke en ethische franchise ».