Statuten van de Belgische Franchise Federatie V.Z.W.

Tussen de ondergetekenden :

 1. De N.V. Decor Heytens, Lavoisierstraat 9, te 1300 Waver, vertegenwoordigd door de heer P. Eggerickx, volgens volmacht waarvan kopij in bijlage.
 2. De N.V. Motorest, Dambordstraat 26, te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer J.-P. Tihon, volgens volmacht waarvan kopij in bijlage.
 3. De N.V.Casa België, Antwerpsestraat 36, te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer H. Van Ranst, volgens volmacht waarvan kopij in bijlage.
 4. De C.V. Prova, Naamsesteenweg 59, te 1400 Nijvel, vertegenwoordigd door de heer B. Delvaux, volgens volmacht waarvan kopij in bijlage.
 5. De N.V.Stockelec Electro-Cash, Kerkstraat 71-73, te 1150 Brussel, vertegenwoordigd door de heer P. Jeanmart, volgens volmacht waarvan kopij in bijlage.
 6. De N.V. Hypromat Belgium, Industriepark 2 S, 9031 Drongen, vertegenwoordigd door de heer J. De Sutter, volgens volmacht waarvan kopij in bijlage.
 7. De N.V. Delfood, Rue de l’Espérance 84, te 6061 Montignies-Sur-Sambre, vertegenwoordigd door de heer M. Van Keymeulen, afgevaardigd bestuurder.
 8. De N.V. Société Benelux des Laines de France, in het kort : “S.B.L.F.”; Herman Debrouxlaan 15A, te 1160 Brussel, vertegenwoordigd door de heer R. Saussez, afgevaardigd bestuurder.
 9. De vennootschap volgens Canadees recht Intertan Belgium, rue des Pieds d’Alouette 39, te 5100 Naninne, vertegenwoordigd door de heer C. Duchesne, volgens volmacht waarvan kopij in bijlage.
 10. De N.V. La Pastourelle, Père Damienstraat 9, te 7700 Mouscron, vertegenwoordigd door de heer J. Bresseleers, algemeen besturrder.Er werd overeengekomen tussen de personen hierboven beschreven en aan degenen die er deel van zullen uitmaken in de toekomst, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, waarvan de statuten als volgt werden opgesteld : 

Titel I : Benaming –  zetel – voorwerp  – duurtijd

Artikel 1 : Benaming 

De vereniging wordt genoemd “de Belgische Franchise Federatie”, afgekort ”B.F.F.”.

De vereniging mag eveneens, in zijn betrekkingen met derden, de volgende vertaling gebruiken : ”Fédération Belge de la Franchise”.

Haar benaming zal steeds moeten voorafgegaan of gevolgd worden door de termen ”vereniging zonder winstoogmerk” of ”V.Z.W.”. 

Artikel 2 : Maatschappelijke zetel

De zetel van de Belgische Franchise Federatie is gevestigd te 1180 Brussel, Mariannestraat 34.

De Belgische Franchise Federatie behoort tot het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur mag de zetel ten alle tijden verplaatst worden naar een andere plaats in de agglomeratie van Brussel.

Artikel 3 : Doel

 De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstgevend doel :

 1. Bijdragen tot de gezonde, harmonieuze en evenwichtige ontwikkeling van de franchise als middel tot de ontwikkeling van ondernemingen met eerbiediging van de belangen van de franchisegevers en van de franchisenemers alsook van de gewoontes vastgelegd in de Europese Deontologische Code.
 2. De materiële en morele belangen van de Belgische franchisegevers en hun netwerken, zowel in België als in het buitenland vertegenwoordigen en verdedigen.
 3. De franchise bij de openbare machten, de verschillende economische sectoren en de openbare opinie bevorderen.
 4. Haar leden, de franchisegevers bijstaan voor elke vraag met betrekking tot de goede ontwikkeling van hun franchisenetwerken.
 5. Elke studie van juridische, economische, fiscale, administratieve of andere aard met betrekking tot de franchise verwezenlijken.
 6. Elk nuttig contact nemen op het nationaal, europees of internationaal vlak om haar sociaal doel te verwezenlijken en de vertegenwoordiging van de franchisegevers in de verschillende officiële organismen te verhogen.
 7. De vereniging mag ook, ten bijkomstige titel, bepaalde activiteiten uitoefenen die leiden tot het verwezenlijken van haar voorwerpen.  In die zin mag ze ook, ten bijkomstige titel, bepaalde economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde echter dat het product van deze activiteiten uitsluitend dient voor de verwezenlijking van het hoofddoel. 

Artikel 4 : Duurtijd

De duurtijd van de vereniging is onbeperkt.

Titel II : De leden

 Artikel 5 : Categorieën van leden

De Belgische Franchise Federatie streeft er voornamelijk toe om de franchisenetwerken te vertegenwoordigen die op het Belgisch grondgebied aanwezig zijn.

De Belgische Franchise Federatie is samengesteld uit vier categorieën van leden : daadwerkelijke leden, juniorleden, geassocieerde leden en starters leden.

Alleen de daadwerkelijke leden hebben de volheid van rechten verbonden aan de hoedanigheid van lid in de zin van de Wet van 27 juni 1921 op de V.Z.W., zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, en beschikken over een beraadslagende stem in de algemene vergadering; de overige leden zijn toegetreden leden in de zin van dezelfde wet.

Onder dit voorbehoud, worden de respectievelijke rechten van elke categorie van leden bepaald door onderhavige statuten en door het reglement van inwendige orde.

De Belgische Franchise Federatie zal minstens drie daadwerkelijke leden tellen.

 • De daadwerkelijke leden

Alleen de franchisegevers die beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden bepaald in artikel 6 en toegelaten worden bij afloop van de toelatingsprocedure bepaald in artikel 7, kunnen daadwerkelijke leden worden.

De ondertekenaars van onderhavige statuten zijn daadwerkelijke leden, zonder dat zij de proefperiode moeten ondergaan. Iedere andere kandidaat daadwerkelijk lid zal voorafgaandelijk dienen erkend te worden als juniorlid en vervolgens erkend te worden, bij het einde van een proefperiode van één jaar, als daadwerkelijk lid.

Echter kan de raad van bestuur, met meerderheid van 2/3, beslissen dat een kandidaat, gelet op zijn bekendheid en de goede naam van zijn netwerk in België of in het buitenland, onmiddellijk kan erkend worden als daadwerkelijk lid, zonder een proefperiode van een jaar te hebben ondergaan.

 •  De juniorleden

Alleen de franchisegevers die beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden bepaald in artikel 6 en toegelaten worden bij afloop van de toelatingsprocedure bepaald in artikel 7, kunnen juniorleden worden. Zij blijven juniorlid gedurende heel de proefperiode van één jaar. 

 • De geassocieerde leden

Alle fysieke personen of rechtspersonen die, ofschoon ze niet beantwoorden aan de criteria bepaald in artikel 6, als geassocieerd lid erkend worden door de raad van bestuur, gelet op het belang dat zij vertonen voor de franchise, kunnen geassocieerd lid worden.

 • De starters leden

Alle fysieke personen of rechtspersonen die een ontwikkelingsproject hebben in franchise, doch nog niet aan de criteria beantwoorden opgelegd door de Belgische Franchise Federatie voor de aansluiting als franchisegever, kunnen starters lid worden. 

De raad van bestuur houdt op de zetel van de vereniging een register van leden. Het lid mede-ondertekent de vermelding van zijn toelating in het register. Deze ondertekening houdt zijn instemming in met onderhavige staten, met het reglement van inwendige orde, met de beslissingen genomen door de B.F.F., alsook met de Europese Deontologische Code van de Franchise.

Artikel 6 : Toelatingsvoorwaarden 

Om lid te worden van de Belgische Franchise Federatie, moet elk lid getuigen van een bepaald belang voor de franchise en zich ertoe verbinden om zonder voorbehoud de statuten van de vereniging te eerbiedigen, zijn reglement van inwendige orde alsook de Europese Deontologische Code. Hij zal een schriftelijk en gemotiveerd verzoekschrift richten tot de raad van bestuur in hetwelk hij deze elementen zal rechtvaardigen.

Tevens zal elk kandidaat daadwerkelijk lid, alvorens erkend te worden als juniorlid of in voorkomend geval als daadwerkelijk lid, moeten bewijzen dat hij voldoet aan de volgende voorwaarden :

 • Hij gebruikt, in zijn verhouding met de franchisenemers, een schriftelijk contract dat, enerzijds conform is met de Europese Deontologische Code en anderzijds een evenwichtige eerbiediging van de belangen van zowel de franchisegever als van de franchisenemer verzekert.
 • Hij stelt ter beschikking van zijn franchisenemers een handleiding dat zijn concept op een substantiële manier beschrijft.
 • Hij geeft aan zijn franchisenemers, minstens één maand voor de ondertekening van de overeenkomst, een kopie van de te ondertekenen overeenkomst alsook een precontractueel informatiedocument opgesteld in overeenstemming met de Wet van 19 december 2005 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten.
 • Hij gaat over tot een haalbaarheidsstudie specifiek voor elke franchiseexploitatie, waarvan hij de resultaten minstens één maand voor de ondertekening van het contract voorlegt aan de franchisenemer.
 • Zijn franchisenetwerk bevat minstens één pilootpunt.
 • Zijn franchisenetwerk bevat, behalve het pilootpunt, minstens 3 franchisenemers. 

Artikel 7 : Toelatingsprocedure

 1. De raad van bestuur beslist bij twee derde meerderheid, op verslag van de toelatingscommissie, over elke vraag tot toelating als daadwerkelijk of junior lid. De raad van bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid op elke vraag tot toelating als een geassocieerd lid of starters lid, in voorkomend geval, op basis van een toelatingsprocedure die hij zal uitvaardigen.
 2. Elke kandidaat daadwerkelijk lid dient op de zetel van de vereniging een verzoek tot toelating neer te leggen, op het model vastgesteld door de raad van bestuur, en op betrouwbare en oprechte wijze de   vertrouwelijke vragenlijst invullen, eveneens opgesteld door de raad van bestuur. Hij zal vervolgens de leden van de toelatingscommissie ontmoeten aan wie hij zonder voorbehoud elke nuttige inlichting zal mededelen. De toelatingscommissie zal zodanig samengesteld zijn dat het geen enkel lid bevat dat een franchisegever vertegenwoordigt die een concurrent is van de kandidaat. Alle informatie verzameld in het kader van de toelatingsprocedure, zal strikt vertrouwelijk gehouden worden door de leden van de toelatingscommissie voor de duur van de procedure, en zal vervolgens teruggegeven worden aan de kandidaat. Echter zullen de vertrouwelijke vragenlijst alsook een kopij van het typecontract en van het precontractuele informatiedocument bewaard worden, samen met het verslag van de toelatingscommissie.  Geen enkele kopie zal ervan afgeleverd worden en deze documenten zullen slechts door de raad van bestuur geraadpleegd worden voor de behoeften van de werking van de vereniging.
 3. De toelatingscommissie zal een verslag overmaken aan de raad van bestuur en zal vermijden om elke vertrouwelijke informatie mede te delen zonder het voorafgaandelijk akkoord van de kandidaat;
 4. In geval van toelating, zal de kandidaat juniorlid worden gedurende een periode van één jaar, onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in artikel 5.
 5. Tijdens de maand voor de afloop van de proefperiode van één jaar, stelt de raad van bestuur de aansluiting van het juniorlid als daadwerkelijk lid voor en neemt zij bij 2/3 meerderheid en op basis van het verslag van de toelatingscommissie, een beslissing met betrekking tot de naleving van de toelatingsvoorwaarden door het juniorlid..
 6. In geval zijn kandidatuur als daadwerkelijk lid wordt verworpen, zal het juniorlid hetzij kunnen uittreden hetzij lid van de vereniging kunnen blijven als geassocieerd lid.
 7. De raad kan beslissen om een franchisegever te erkennen als juniorlid zelfs indien deze nog niet beantwoordt aan alle toelatingsvoorwaarden gedefinieerd in artikel 6 maar waarvan alles erop wijst dat hij op korte termijn hieraan zal beantwoorden. Deze beslissing dient naar behoren gemotiveerd worden en de instemming te verkrijgen van minstens vier vijfde van de verkozen bestuurders.  Dit juniorlid zal echter geen daadwerkelijk lid kunnen worden zolang hij niet voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden.
 8. In de loop van het jaar van de derde verjaardag van de toelating van een lid als daadwerkelijk lid, zal dit lid aan de toelatingscommissie geactualiseerde gegevens bezorgen, zoals zij vereist zijn voor elk kandidaat lid, en er zal beslist worden, op basis van deze geactualiseerde gegevens, over het behoud van zijn hoedanigheid als lid.  Dit zal gebeuren elke drie jaar .Tevens is elk lid gehouden om, binnen de kortst mogelijke termijn, aan de vereniging elke substantiële wijziging te betekenen die is tussengekomen in zijn structuur of in de inhoud van de relaties die hij onderhoudt met zijn franchisepartners.
 9. De erkenning van een lid of de verwerping van een kandidatuur, kan de verantwoordelijkheid van de vereniging niet met zich meebrengen. 

Artikel 8 : Uittreding en uitsluiting van leden

 1. De leden kunnen op elk ogenblik uittreden bij aangetekende brief gericht aan de raad van bestuur. Elk lid dat zijn uittreding niet heeft betekend bij aangetekend schrijven aan de zetel van de VZW ten laatste voor 31 december, zal de jaarlijkse bijdrage voor het volgende jaar verschuldigd zijn overeenkomstig artikel 21A.
 2. Elk voorstel tot uitsluiting van het lid, welk ook, moet aan de raad van bestuur voorgesteld worden bij aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst.  De raad van bestuur zal zo snel mogelijk het lid ondervragen tegen hetwelk een klacht werd ingediend.
 3. De uitsluiting van een lid kan slechts worden uitgesproken door de algemene vergadering en dit bij twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde personen.
 4. De uitgesloten of uittredende leden, alsook hun opvolgers hebben geen enkel recht op het sociaal fonds van de vereniging.  Ze kunnen het bedrag van de bijdragen of hun inbreng die ze hebben gestort of die hun voorgangers hebben gestort niet terugeisen. De bijdragen verschuldigd voor het jaar tijdens hetwelk hun uitsluiting of uittreding gebeurde, blijven opeisbaar in hun totaliteit.
 5. De leden lopen in geen geval enige persoonlijke aansprakelijkheid op in hoofde van de verbintenissen van de vereniging.

Artikel 9 : Vermelding

Alleen de daadwerkelijke leden zijn gemachtigd om hun hoedanigheid van lid van de Belgische Franchise Federatie te vermelden in de hoofding van hun brieven of op ieder ander handelsdocument.

Voormelde machtiging wordt formeel en van rechtswege vernietigd van zodra het daadwerkelijk lid zijn hoedanigheid als daadwerkelijk lid heeft verloren.

Titel III : Bestuur – raad van bestuur

Artikel 10 : Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld door een voorzitter en bestuurders, ten getale van minstens 5 en hoogstens 10. Zowel de voorzitter als de bestuurders worden rechtstreeks gekozen door de algemene vergadering, op eenvoudige meerderheid van de aanwezige daadwerkelijke leden, voor een mandaat van 3 jaar.

De raad van bestuur duidt in haar schoot 2 vice-voorzitters, een secretaris en een penningmeester aan.

Artikel 11 : Benoeming – Bijeenroeping – Processen-verbaal

 1. Om verkozen te worden voor de uitoefening van de functie geviseerd in artikel 10, moet de kandidaat een franchisegever vertegenwoordigen die daadwerkelijk lid geweest is gedurende minstens een  Indien de franchisegever, die door de bestuurder wordt vertegenwoordigd, geen deel meer uitmaakt van de vereniging, of indien de bestuurder niet meer de franchisegever vertegenwoordigt die hij vertegenwoordigde op het ogenblik van zijn verkiezing, wordt de bestuurder geacht ontslagnemend te zijn en  zal in zijn vervanging worden voorzien, ten laatste op de volgende algemene vergadering.
 2. Om zich geldig kandidaat te kunnen stellen, moeten de franchisegevers die door de kandidaten worden vertegenwoordigd, voldaan hebben aan al hun financiële verplichtingen ten aanzien van de vereniging.
 3. Elk verkiesbaar lid mag zijn kandidatuur stellen of doen stellen tot aan het begin van de stemming.
 4. De raad van bestuur verenigt zich bij oproeping door de voorzitter of bij gebreke aan deze, door twee bestuurders. De oproeping bevat de dagorde eventueel bepaald na raadpleging van de andere bestuurders.
 5. De raad is slechts geldig verenigd indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien dit minimum niet bereikt is, zal de raad een tweede maal samenkomen op basis van dezelfde dagorde en dit binnen de kortst mogelijke termijn en ten laatste binnen de veertien dagen. De raad zal dan geldig verenigd zijn welke ook het aantal aanwezige bestuurders is.
 6. Behoudens afwijking in onderhavige statuten, worden alle beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen. In geval van staking van  stemmen, is deze van de voorzitter beslissend.
 7. Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een ander bestuurder maar geen enkel persoon kan beschikken over meer dan twee stemmen.
 8. Een verslag goedgekeurd door de voorzitter, wordt bij elke vergadering opgemaakt door de secretaris of bij gebreke, door een ander lid, aangeduid door de voorzitter. Het verslag zal voorgelegd worden aan de goedkeuring van de raad van bestuur bij de volgende zitting. De notulen zijn geldig ondertekend door de voorzitter of bij gebreke door twee bestuurders.

Artikel 12 : Bevoegdheid

 1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de vereniging.  Hij mag meer bepaald en zonder dat de opsomming beperkend is en zonder nadeel aan alle andere bevoegdheden die voortvloeien uit de wet of de statuten, alle akten en alle contracten opstellen en sluiten, dadingen aangaan, een compromis aangaan, verwerven, uitwisselen, alle roerende en onroerende goederen verkopen, hypothekeren, ontlenen, huurcontracten van elke duurtijd sluiten, alle legaten, subsidies, giften en overdrachten aanvaarden, afstand doen van alle rechten, alle bevoegdheden toevertrouwen aan mandatarissen van zijn keuze, vennoten of niet, de vereniging vertegenwoordigen in rechte als verdediger of als eiser.
 2. Hij mag ook het personeel van de vennootschap benoemen en ontslaan, alle sommen en waarden innen en ontvangen, alle geconsigneerde sommen en waarden opnemen, alle rekeningen openen bij de banken en het bureau der postcheques, op deze rekeningen alle operaties uitvoeren en meer bepaald elke afname van fondsen per cheque, overschrijving of overdracht of elk ander betalingsorder, elke bankkluis in huur nemen, alle sommen verschuldigd door de vereniging betalen, bij de post, de douane, de spoorwegen, telegrammen, pakjes, aangetekende zendingen, verzekerd of niet, afhalen, elk postmandaat alsook alle toewijzingen of postkwijtschriften ontvangen.
 3. De raad van bestuur kan, onder haar verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer van de vereniging overdragen aan één van haar leden of aan een derde, die de functie van algemeen gedelegeerde zal uitoefenen.  Bij gebreke, zal het dagelijks beheer door de voorzitter worden waargenomen.
 4. De raad vaardigt ook alle reglementen van inwendige orde uit die hij nuttig acht.

Artikel 13 : Vertegenwoordiging

In de buitengerechtelijke daden, is de vereniging geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden door een gezamenlijke handtekening van twee bestuurders die niet gehouden zijn aan de derden het bewijs te leveren van deze vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ten aanzien van de vennootschap, blijven ze echter persoonlijk verantwoordelijk zelfs voor een lichte fout. 

Artikel 14 : Mandaten

De raad van bestuur mag een deel van zijn bevoegdheden aan derden overdragen in het kader van de bijzondere mandaten.

Artikel 15 : Waarborg

Het patrimonium van de Belgische Franchise Federatie is enige waarborg met betrekking tot de verbintenissen gesloten in haar naam en geen enkel lid, zelfs zetelend in de raad van bestuur of belast met het dagelijks beheer van de Belgische Franchise Federatie, kan hiervoor verantwoordelijk worden geacht. 

Titel IV : Algemene vergadering

 Artikel 16 : Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle daadwerkelijke leden.  Elk daadwerkelijk lid bezit één stem.

Elk daadwerkelijk lid kan zich op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een ander daadwerkelijk lid.  Geen enkel lid mag beschikken over meer dan twee stemmen.  Het vervangend lid moet zijn volmacht ontvangen in een geschrift en voor het begin van de stemming.  De volmacht zal als bijlage aan de notulen van de algemene vergadering gehecht blijven.

De algemene vergadering heeft de volgende bevoegdheden :

 • wijziging van de statuten,
 • de benoeming en herroeping van de bestuurders,
 • de goedkeuring van de budgetten en rekeningen,
 • de vrijwillige ontbinding,
 • de uitsluiting van elk lid.

De algemene vergadering is eveneens bevoegd voor alle materies die noch door de wet noch door onderhavige statuten werden toevertrouwd aan de raad van bestuur. 

Artikel 17 : Bijeenroeping

 1. Minstens één maal per jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en van het budget voor het volgende boekjaar. De bedrijfsrevisor zal zijn verificaties doen ten laatste in de maand maart en de bijeenkomst van de gewone algemene vergadering zal plaatsvinden de eerste dinsdag van de maand juni. Indien deze dag een feestdag is, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden op de eerste werkdag die hierop volgt.
 2. Een bijzondere algemene vergadering kan uitzonderlijk worden bijeengeroepen door de voorzitter iedere keer dat de omstandigheden het vereisen en in ieder geval wanneer er minstens twee derden van de leden van de raad van bestuur of minstens een vierde van de daadwerkelijke leden ertoe verzoeken. De oproepingen zijn slechts geldig gemaakt wanneer zij ondertekend zijn door de voorzitter of bij gebreke door twee bestuurders en werden opgestuurd per gewone brief minstens twee weken voor de bijeenkomst. De uitnodiging vermeldt de dag, het uur, de plaats en de dagorde van de bijeenkomst. De dagorde wordt bepaald door de raad van bestuur. De algemene vergadering mag slechts beraadslagen over de punten die werden opgenomen in de dagorde, behalve indien alle daadwerkelijke leden aanwezig zijn en akkoord zijn opdat ook zou beraadslaagd worden over andere punten.

Artikel 18 : Voorzitterschap

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebreke door de oudste van de vice-voorzitters.

Artikel 19 : Notulen

Gedurende elke vergadering worden notulen opgesteld; deze worden goedgekeurd door de voorzitter of bij gebreke door de oudste van de vice-voorzitters. De notulen zijn geldig ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

Een exemplaar van de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering wordt naar elk lid gestuurd. Er wordt een register van notulen gehouden op de zetel van de Belgische Franchise Federatie, waar derden die een legitiem belang kunnen aantonen er desgevallend kennis van kunnen nemen.

Artikel 20 : Quorum – Meerderheid

Alle daadwerkelijke leden hebben een gelijkaardig stemrecht in de algemene vergadering. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in gevallen waarbij door de wet of onderhavige statuten anders is bepaald.

In geval van staking van stemmen, is deze van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de statuten overeenkomstig de artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921 met betrekking tot de verenigingen zonder winstoogmerk. 

Artikel 21 : Bijdrage – Budget

 1. Elke categorie van leden betaalt een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag van deze bijdragen wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
  Deze bijdrage kan niet hoger zijn dan:
  voor de junior : 3.000 EUR excl. B.T.W.
  voor de daadwerkelijke leden : 15.000 EUR excl. B.T.W.
  voor de geassocieerde leden : 6.000 EUR excl. B.T.W.
  voor de starters leden : 2.000 EUR excl. B.T.W.
  Deze bedragen worden geïndexeerd aan de hand van de index van de consumptieprijzen en zijn vastgesteld op basis van de index van januari 2004, basis 1996.
  De bijdragen van de leden worden berekend pro rata temporis van hun toelating.
  Aan elk nieuw lid kan gevraagd worden het toetredingsgeld te betalen, vastgesteld door de raad van bestuur.
  Wanneer een lid in gebreke blijft zijn bijdrage te betalen, kan de raad van bestuur, een maand nadat het lid in gebreke werd gesteld, alle rechten verbonden aan de hoedanigheid van lid opschorten en zulks onverminderd andere sancties.
 2. Het boekjaar wordt afgesloten op 31 december van elk jaar. De raad van bestuur is gehouden de rekeningen van het voorbije jaar voor te leggen aan de gewone algemene vergadering voor goedkeuring.
 3. Ieder jaar wordt de algemene vergadering bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur om de rekeningen goed te keuren alsook de budgetten voor het volgende jaar. De rekeningen en budgetten worden door de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
 4. Er zal een bankrekening geopend worden op naam van de Belgische Franchise Federatie en deze zal enkel gebruikt kunnen worden ten behoeve van de vereniging. Om geldig te zijn moeten de bankdocumenten ondertekend worden door twee leden van de raad van bestuur.

 Titel V : Ontbinding en vereffening van de rekening

 Artikel 22 : Beslissing tot ontbinding

 Behalve in geval van een gerechtelijke ontbinding of een ontbinding van rechtswege, kan de ontbinding slechts worden uitgesproken door de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wet van 27 juni 1921.

De beslissing tot ontbinding duidt eveneens één of meerdere vereffenaars aan ; bij gebreke zal de rechtbank de vereffenaar(s) aanstellen en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Artikel 23 : Bestemming

Ongeacht de reden van de ontbinding, zal de bestemming van het netto actief bepaald worden door de algemene vergadering aan dewelke de vereffenaars voorstellen kunnen doen.

Het actief zal in geen enkel geval kunnen toevertrouwd worden aan leden of oude leden, behalve indien het gaat om verenigingen die hetzelfde doel voortzetten als de ontbonden vereniging ; zelfs in dat geval moeten de goederen bestemd worden voor een doel dat zo sterk mogelijk het doel van de ontbonden vennootschap benadert.

Artikel 24 : Conclusie

Hetgeen niet geregeld is door onderhavige statuten wordt beheerst door de wet van 27 juni 1921.

30.5.2009