De clash van de algemene voorwaarden in het nieuwe verbintenissenrecht

Geplaatst door: Franchising Belgium

Algemene voorwaarden zijn heel belangrijk voor een onderneming in een franchisenetwerk.

In dit artikel bespreken we wat het nieuwe verbintenissenrecht voorziet in verband met algemene voorwaarden. Hoe algemene voorwaarden tegenstelbaar maken? Wat moet er gebeuren wanneer bepaalde algemene voorwaarden van een van de partijen in conflict komen met de algemene voorwaarden die onderhandeld zijn in het contract? Wat staat er te doen wanneer de algemene voorwaarden van de verschillende contracterende partijen met elkaar in conflict komen?

Het principe van de voorafgaandelijke kennisname blijft

Net zoals voorheen blijft de regel bestaan dat algemene voorwaarden slechts kunnen ingeroepen worden wanneer:

er enerzijds een effectieve kennisname is gebeurd of minstens de mogelijkheid geboden is om er effectief kennis van te kunnen nemen; en
anderzijds kan aangetoond worden dat de algemene voorwaarden aanvaard zijn.
Wenst u dat uw algemene voorwaarden aan uw contractpartij tegenstelbaar zijn, dan moet u ervoor zorgen dat deze laatste hier effectief kennis van neemt én deze aanvaardt. Hiertoe neemt u deze best op in het contract zelf en laat u deze mee ondertekenen (Als er bijvoorbeeld enkel met een offerte, bestelbon of meetstaat wordt gewerkt, dan verwijst u op dit document best naar uw algemene voorwaarden en laat u de algemene voorwaarden mee ondertekenen).

Een vergelijkbare regel werd ook al toegepast in het kader van het “oud verbintenissenrecht”. In de nieuwe wetgeving wordt dit basisprincipe nu ook wettelijk verankerd.

Conflict tussen algemene voorwaarden van een partij en deze van het contract
Het nieuwe verbintenissenrecht bepaalt dat voorrang wordt verleend aan de onderhandelde voorwaarden ingeval er een conflict is met de algemene voorwaarden van één van de partijen.

U zal dus niet zomaar uw algemene voorwaarden kunnen inroepen, wanneer het contract dat u onderhandeld heeft andere voorwaarden omvat. Wenst u een tegenstrijdigheid te vermijden, dan moet u het contract daar goed op nalezen en grondig onderhandelen met uw potentiële contractpartij, zodat een wilsovereenstemming over de al dan niet toepasselijke voorwaarden kan worden bereikt.

Opnieuw komt zeer duidelijk naar voren dat u er alle belang bij hebt veel zorg en aandacht te besteden aan de vorming van een contract.

Conflict tussen de algemene voorwaarden van de partijen
Wanneer het aanbod en de aanvaarding van een contract naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, namelijk naar deze van elk van de partijen zelf, dan komt het contract wel tot stand en maken beide algemene voorwaarden deel uit van het contract, doch met uitzondering van de onverenigbare bedingen. Dit is een belangrijke nieuwigheid.

De algemene voorwaarden van elke partij moeten dan ook mee als onderdeel van het contract beschouwd worden behalve de clausules die in strijd zijn met elkaar.

Er bestaat wel een uitzondering op dit principe, namelijk wanneer een partij vooraf of zonder onnodige vertraging na de ontvangst van de aanvaarding uitdrukkelijk, en niet door middel van algemene voorwaarden aangeeft dat zij niet wil gebonden zijn door de algemene voorwaarden van de andere partij. In dat geval komt het contract alsnog niet tot stand.

Wenst u dan ook niet gebonden te zijn door de algemene voorwaarden van uw tegenpartij, dan moet u dit uitdrukkelijk en onmiddellijk melden. In het andere geval zal u hierdoor gebonden zijn, dit in zoverre er dus geen tegenstrijdigheden zijn met uw eigen algemene voorwaarden.

Seeds of Law Advokaten