De Richtlijnen van de Belgische Franchise Federatie (2021)

 

De richtlijnen stellen de principes voor waarop de BFF zich baseert op de beoordeling in het rechtskader voor franchising met betrekking tot verticale overeenkomsten in de zin van artikel 330/22 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het kader dat de toepassing van de Europese Deontologische Erecode van de Europese Franchise Federatie (EFF) vergemakkelijkt.

Doelstelling

Het doel is een kader te verschaffen om franchisegevers te helpen het beleid vast te stellen dat op contractueel en operationeel niveau moet worden gevoerd en de modaliteiten vast te stellen voor het beheer van de relatie met hun franchisenemers in het algemeen belang van hun netwerk.
Zij zijn niet bindend om de contractuele vrijheid van de partijen en de noodzakelijke organisatorische creativiteit in verband met specifieke sectorale en conceptuele kenmerken te eerbiedigen.

De BFF

  • blijft de toepasbaarheid van haar richtlijnen beoordelen op basis van informatie van de markt en van de nationale mededingingsautoriteiten
  • kan deze in het licht van toekomstige ontwikkelingen en de stand van zijn kennis herzien.

De richtlijnen moeten het mogelijk maken om

  • verschillen in de interpretatie van ethiek en eerlijkheid in een netwerk tussen franchisegevers en franchisenemers te verkleinen,
  • om franchisenemers dichter bij het algemeen belang van de netwerken te brengen,
  • franchisegevers en franchisenemers te begeleiden bij de verantwoorde ontwikkeling en toepassing van wettige en ethische bedrijfspraktijken.

De richtlijnen

De overdracht van een franchiseonderneming

De verlenging van een franchiseovereenkomst

Dialooginstanties binnen franchisenetwerken

Evolutie van de franchisenetwerken

Het netwerk tegenover de consument en de consument tegenover franchising

De evolutie van het concept