Geschillen goed oplossen

De maatschappij, de franchisewereld inbegrepen, evolueert sinds verschillende jaren wat het beheer van de intermenselijke betrekkingen betreft. De Belgische Franchise Federatie die zich bewust is van deze evolutie wil daarom nieuwe methoden promoten : de mediatie, de verzoening, en de arbitrage. Deze drie methoden variëren vooral door de verbintenis van de partijen bij de oplossingsmethode van het conflict en door de controle van de partijen op de uiteindelijke beslissing.

Mediatie:

Sinds 2002 heeft de BFF, voor haar leden maar ook voor niet leden, een mediatiedienst opgericht. De mediatie is een vrijwillige en vertrouwelijke oplossingsprocedure voor conflicten. Een derde neutrale en onafhankelijke partij, de mediator, geschoold in de technieken van de mediatie, wordt door de partijen gekozen. De mediator helpt de partijen hun eigen oplossing te vinden. Hij heeft geen enkele beslissingsmacht. Hij bevordert een efficiënte communicatie tussen partijen, zoekt naar hun noden en verlangens, bepaalt de vragen die moeten opgelost worden en helpt de partijen creatieve oplossingen te vinden. De partijen worden verantwoordelijk gesteld voor hun conflicten. Zij moeten een evenwicht kunnen vinden tussen hun macht, hun rechten en hun belangen. Uiteindelijk vergemakkelijkt de mediatie het verderzetten van de relaties tussen de partijen. In vergelijking met een gerechtelijke procedure of met arbitrage, is mediatie goedkoper en sneller. De BFF beschikt over een intern mediatiereglement, over een gedragscode voor mediators en over tarieven betreffende de onkosten van de mediatie. Zij stelt een lijst van mediators op, die ervaring hebben met commerciële netwerken.

Verzoening :

Sinds 1999 werd er een verzoeningscommissie binnen de BFF opgericht. Deze commissie is samengesteld uit drie verzoeners : een onafhankelijk expert, een vertegenwoordiger van de franchisenemer en een vertegenwoordiger van de franchisegever. De procedure is vrijwillig en confidentieel. De verzoeners leggen na het horen van de partijen een verzoeningsvoorstel voor. Dit voorstel is niet bindend : de partijen zijn vrij er mee in te stemmen of niet. De verzoening zoals voorzien in het verzoeningsreglement van de BFF is dus een vorm van arbitrage zonder uitvoerende macht. De voordelen zijn de snelheid en de prijs. Deze procedure kan nuttig zijn om een idee te krijgen van de mogelijke resultaten van een klein geschil. De tarieven van de verzoeningsprocedure zijn beschikbaar op het secretariaat van de BFF.

Arbitrage :

De BFF organiseert intern geen volledige arbitrageprocedure, maar stelt een lijst van arbiters ter beschikking van haar leden, die over een kennis op vlak van franchise beschikken. Zij stelt eveneens typeclausules voor die eventueel aan een franchisecontract kunnen toegevoegd worden. Vergeet niet dat arbitrage een oplossingsprocedure van conflicten is, die dichter bij de juridische procedure aanleunt. De arbitrage is minder consensueel dan de mediatie of de verzoening en is samengesteld uit één of meerdere arbiters gekozen door de partijen. Na het horen van de argumenten van beide partijen, doet de arbitrale rechtbank een uitspraak in de beperkte mate van de machtigingen die hen door de partijen toevertrouwd werden. De arbitrage kan verschillende regels volgens : gerechtelijk wetboek, regels van een arbitragecentrum, … De onkosten en duurtijd van een arbitrage variëren naar gelang het geval. Arbitrage kan dus soms veel duurder zijn dan een gerechtelijke procedure. De beslissing van de arbitrerende rechtbank heeft een bindende macht,  voor de partijen, zonder mogelijkheid om in beroep te gaan.