Franchisenemer zijn is goed, maar…

Franchisenemer bij een Franchisegever, lid van de BFF, is beter !

Het is duidelijk dat men, éénmaal men franchisenemer is, zich vragen kan stellen over de Federatie. Een vraag zou kunnen zijn:  “ Is mijn franchisegever lid van de BFF? ”

De BFF handelt op een aantal delicate punten in het franchisegebeuren:

 • dit is onder meer het geval voor de franchisecontracten. De BFF aanvaardt haar leden in functie van de kwaliteit van het enseigne, in functie van het evenwicht dat er moet zijn tussen franchisegever en franchisenemer in het franchisecontract.    Een netwerk dat erkend wordt door de BFF betekent dat het om een ernstig bedrijf gaat.  Het is dus een garantie.
 • de BFF biedt verschillende diensten aan franchisegevers en -nemers die  lid zijn van de Federatie.

1ste GEVAL: HET NETWERK IS LID VAN DE BFF

Wat betekent dat voor de franchisenemer ? Voordelen ?

Zich aansluiten bij een netwerk dat lid is van de BFF betekent dat het om een ernstig netwerk gaat.

Men moet inderdaad weten dat elk enseigne aangesloten bij de BFF zich ertoe verbindt om:

 • de Europese Deontologische Erecode van de franchise te eerbiedigen (een gedragscode die in 1972 in het leven werd geroepen en erkend is door de Europese autoriteiten).
 • een “Precontractueel Informatie Document”(P.I.D.) op te stellen en over te maken aan de kandidaat franchisenemers één maand voor de ondertekening van het definitief franchisecontract.   De inhoud is duidelijk omschreven in de wet van 02/04/2014 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten.

 

Franchising is een zaak voor professionals !

Voor een franchisegever is de aansluiting van zijn netwerk als lid van de BFF een duidelijk bewijs van geloofwaardigheid, dat de toepassing van een ethische en authentieke franchise door de franchisegever en franchisenemer aantoont.

Alle netwerken worden bij de BFF niet aanvaard !

Om toegelaten te worden, moet de franchisegever een volledig dossier betreffende zijn netwerk voorleggen en aan zéér strikte criteria voldoen.

Dit is maar normaal,  gezien de verantwoordelijkheid die de franchisegever op zich moet nemen.

Van zijn ernst hangt de goede werking van zijn systeem af.

De BFF controleert:

 • het eigendom of het gebruiksrecht van een merk
 • de naleving van de Europese Deontologische Erecode en het evenwicht in wederzijdse belangen (het bestaan van een evenwichtig contract)
 • de coherentie van de strategie en de middelen
 • het gebruik van een Precontractueel  Informatie Document (PID) in overeenstemming met de wet van 02/04/2014 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten.
 • het gebruik maken van specifieke haalbaarheidstudies voor iedere exploitatie
 • het bestaan van minstens één pilootzaak en 3 franchisenemers

Een franchisegever die aan deze criteria voldoet, biedt dus een zekere garantie.

Heeft de franchisenemer evenzeer rechten ten opzichte van de BFF ?

Het feit aangesloten te zijn bij een franchisenetwerk, dat lid is van de federatie, geeft de franchisenemer het recht  toegang te hebben tot bepaalde instanties, speciaal voor hem voorzien: De Consultatieve Franchisenemersraad.
Dit comité werd opgericht ter attentie van franchisenemers, om hen de mogelijkheid te geven zich uit te drukken, ten opzichte van de BFF.
Opgericht in 1997, beoogt de Consultatieve Franchisenemersraad – bedoeld om gedachten uit te wisselen en met elkaar te overleggen – om franchisenemers te associëren aan de 3 opdrachten van de BFF : de franchise bevorderen, de franchise vertegenwoordigen, de franchise verdedigen door de deontologie te garanderen.

Door rekening te houden met de wederzijdse belangen van de franchisegevers en de franchisenemers zullen de franchisenetwerken elkaar beter leren kennen en begrijpen: de evolutie en het beheer van de netwerken worden duidelijker. Het is te gelijk een vorm van netwerking die een belangrijk representatief karakter betekent onder de franchisenemers.

Per netwerk dat bij de federatie aangesloten is,  wordt één franchisenemer afgevaardigd.

Dit comité bestaat uitsluitend uit franchisenemers van netwerken die lid zijn van de BFF. Dit comité wordt geanimeerd door twee voorzitters die afkomstig zijn  van de franchisenemers.

Bovendien, heeft de franchisenemer het recht…

 • Deel te nemen aan specifieke opleidingen over franchise, zoals seminaries, waaraan iedereen kan deelnemen.
 • op de e-Newsletter van de BFF.
 • beroep te doen op de BFF voor alle algemene informatie betreffende de franchise.

 

2de GEVAL: HET NETWERK  IS GEEN LID VAN DE BFF

De franchisegever die geen lid is van het BFF kan uiteraard wel deelnemen aan infosessies, seminaries en opleidingen over de franchise die door de BFF worden georganiseerd.

En men kan beroep doen op de BFF voor alle algemene informatie betreffende franchise.