Op ieder potje past een prijsje?

Geplaatst door:

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft op 13 december 2023 het merk Le Creuset veroordeeld voor mededingingsbeperkende praktijken. Le Creuset hanteerde een strikte prijzenpolitiek binnen haar netwerk van onafhankelijke distributeurs door druk te zetten om de ‘aanbevolen’ verkoopprijzen te volgen. Deze druk vanuit Le Creuset kwam onder meer voort uit klachten van bepaalde Le Creuset Distributeurs over collega’s met de vraag aan Le Creuset in te grijpen om de prijzenpolitiek te doen respecteren binnen het netwerk. 1. De inbreuk Le Creuset communiceert jaarlijks aanbevolen verkoopsprijzen ... Continue Reading →
0

Het verbod op online verkoop in het licht van de recente Rolex-zaak in Frankrijk

Geplaatst door:

1. Overzicht van de beslissing van de Franse mededingingsautoriteit Op 19 december 2023 legde de Franse mededingingsautoriteit Rolex een boete van 91,6 miljoen EUR op omdat het zijn erkende distributeurs gedurende meer dan tien jaar had verboden zijn horloges online te verkopen. De mededingingsautoriteit heeft vastgesteld dat er sprake is van een verticale mededingingsbeperkende overeenkomst in het selectieve distributiecontract dat Rolex Frankrijk met zijn distributeurs heeft gesloten. Op grond van de selectieve distributieovereenkomst en in de praktijk, verbiedt Rolex haar distributeurs om ... Continue Reading →
0

Is de Wet Precontractuele informatie nog afdwingbaar in de internationale context?

Geplaatst door:

In het arrest van 7 april 2023 besliste het Hof van Cassatie dat de Belgische Alleenverkoopwet geen bepaling van bijzonder dwingend recht is in de internationale context.  Op grond van een gelijkaardige redenering komt men logischerwijze tot de conclusie dat ook de Wet Precontractuele Informatie niet (langer) absoluut afdwingbaar is in de internationale context. Wettelijke achtergrond Sedert de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop, nu opgenomen in het Wetboek Economisch ... Continue Reading →
0

Franchise en concessies van alleenverkoop: een oude controverse wordt nieuw leven ingeblazen

Geplaatst door:

Op 10 mei 2022 heeft de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg van Brussel een vonnis gewezen dat de controverse doet herleven over de toepassing van de wettelijke regeling inzake de eenzijdige beëindiging van voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop op contracten van distributiefranchise. Om het artikel volledig te lezen : hier klikken. Continue Reading →
0

Franchisenetwerken en de bescherming van persoonsgegevens

Geplaatst door:

Hoewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR” in het Engels) op 25 mei 2018 in werking trad, blijft de naleving hiervan nog steeds een uitdaging voor veel bedrijven, met name voor franchisenetwerken. Deze commerciële samenwerking tussen bedrijven gaat  uiteraard gepaard met de verwerking van persoonsgegevens waarop de AVG van toepassing is, of het nu gaat om gegevens van klanten, personeel of leveranciers. De persoonlijke gegevens van klanten zijn van aanzienlijke commerciële waarde voor zowel franchisegever als franchisenemer en worden vaak ... Continue Reading →
0

Welke procedures kunnen worden gebruikt om uw claims in België te innen?

Geplaatst door:

In België biedt het wettelijke kader schuldeisers drie invorderingsmethoden wanneer een schuldenaar zijn financiële verplichtingen niet nakomt. Twee van deze methoden omvatten gerechtelijke procedures, terwijl de derde een administratieve procedure betreft.
  1. De klassieke gerechtelijke procedure (art. 700 Gerechtelijk Wetboek)

Het eerste inningsmechanisme omvat een klassieke gerechtelijke procedure. De wet stelt geen expliciete voorwaarden voor de toepassing van deze procedure, hoewel er rekening moet worden gehouden met de rechtbank die bevoegd zal zijn.

Een zaak wordt meestal ingeleid ...

Continue Reading →
0

Duale distributie en hybride platforms: nieuwe grenzen voor franchisegevers

Geplaatst door:

Op 1 juni 2022 trad de nieuwe verticale groepsvrijstellingsverordening in werking. De daarmee verband houdende richtsnoeren inzake verticale beperkingen werden definitief vastgesteld op 30 juni 2022.  Met de nieuwe VGVV voert de Europese Commissie bepaalde beperkingen en verduidelijkingen in voor verticale relaties, met name voor duale distributie.  Deze veranderingen kunnen belangrijke praktische gevolgen hebben voor de franchise sector. Klik hier om het volledige artikel te lezen. Continue Reading →
0

Het begrip “onderneming” gekoppeld aan natuurlijke personen, zoals blijkt uit de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof

Geplaatst door:

De bestuurder van een “franchise”-vennootschap De exploitatie van een franchise gebeurt meestal via een vennootschap, die zelf de status van franchisenemer heeft ten opzichte van de franchisegever. Deze vennootschap wordt geleid door een bestuurder, aan wie de franchisegever vraagt om voor de duur van de franchiserelatie de controlerende aandeelhouder van de franchiseonderneming te zijn en te blijven. Het is deze persoon die het belangrijkste contact van de franchisegever zal zijn en met wie de franchisegever een nauwe samenwerking zal ontwikkelen. De franchiseovereenkomst wordt derhalve ... Continue Reading →
0

De clash van de algemene voorwaarden in het nieuwe verbintenissenrecht

Geplaatst door:

Algemene voorwaarden zijn heel belangrijk voor een onderneming in een franchisenetwerk. In dit artikel bespreken we wat het nieuwe verbintenissenrecht voorziet in verband met algemene voorwaarden. Hoe algemene voorwaarden tegenstelbaar maken? Wat moet er gebeuren wanneer bepaalde algemene voorwaarden van een van de partijen in conflict komen met de algemene voorwaarden die onderhandeld zijn in het contract? Wat staat er te doen wanneer de algemene voorwaarden van de verschillende contracterende partijen met elkaar in conflict komen? Het principe van de voorafgaandelijke kennisname ... Continue Reading →
0

De belangrijke contractuele bepalingen en de verplichtingen die in het specifieke precontractuele informatiedocument moeten worden vermeld

Geplaatst door:

Op 10 juni 2022 heeft de Arbitragecommissie een nieuw advies uitgebracht dat kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie  (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Adviezen-arbitragecommissie/Advies-Arbitragecommissie-2022-18.pdf) Zij heeft betrekking op de inhoud van het precontractuele informatiedocument (PID) en meer bepaald op de belangrijke contractuele bepalingen en de verplichtingen die in het PID moeten worden vermeld.  Er zij aan herinnerd dat het wetboek van economisch recht (WER) de franchisegever verplicht de franchisenemer ten minste één maand vóór de sluiting van de  overeenkomst een  kopie  ervan ... Continue Reading →
0
Pagina 1 van 6 12345...»