Het begrip “onderneming” gekoppeld aan natuurlijke personen, zoals blijkt uit de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof

Geplaatst door:

De bestuurder van een “franchise”-vennootschap De exploitatie van een franchise gebeurt meestal via een vennootschap, die zelf de status van franchisenemer heeft ten opzichte van de franchisegever. Deze vennootschap wordt geleid door een bestuurder, aan wie de franchisegever vraagt om voor de duur van de franchiserelatie de controlerende aandeelhouder van de franchiseonderneming te zijn en te blijven. Het is deze persoon die het belangrijkste contact van de franchisegever zal zijn en met wie de franchisegever een nauwe samenwerking zal ontwikkelen. De franchiseovereenkomst wordt derhalve ... Continue Reading →
0

De clash van de algemene voorwaarden in het nieuwe verbintenissenrecht

Geplaatst door:

Algemene voorwaarden zijn heel belangrijk voor een onderneming in een franchisenetwerk. In dit artikel bespreken we wat het nieuwe verbintenissenrecht voorziet in verband met algemene voorwaarden. Hoe algemene voorwaarden tegenstelbaar maken? Wat moet er gebeuren wanneer bepaalde algemene voorwaarden van een van de partijen in conflict komen met de algemene voorwaarden die onderhandeld zijn in het contract? Wat staat er te doen wanneer de algemene voorwaarden van de verschillende contracterende partijen met elkaar in conflict komen? Het principe van de voorafgaandelijke kennisname ... Continue Reading →
0

De belangrijke contractuele bepalingen en de verplichtingen die in het specifieke precontractuele informatiedocument moeten worden vermeld

Geplaatst door:

Op 10 juni 2022 heeft de Arbitragecommissie een nieuw advies uitgebracht dat kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie  (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Adviezen-arbitragecommissie/Advies-Arbitragecommissie-2022-18.pdf) Zij heeft betrekking op de inhoud van het precontractuele informatiedocument (PID) en meer bepaald op de belangrijke contractuele bepalingen en de verplichtingen die in het PID moeten worden vermeld.  Er zij aan herinnerd dat het wetboek van economisch recht (WER) de franchisegever verplicht de franchisenemer ten minste één maand vóór de sluiting van de  overeenkomst een  kopie  ervan ... Continue Reading →
0

Must do’s voor bestuurders van franchisenemers in moeilijkheden

Geplaatst door:

Franchisenetwerken zijn niet immuun voor veranderende economische omstandigheden. Zo brengen de huidige inflatie en prijsstijgingen heel wat franchisenemers in moeilijk vaarwater. In sommige gevallen kunt u als bestuurder van een vennootschap-franchisenemer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Hierna volgen enkele must do’s om dit risico te beperken. I.  Blijf de boekhouding voeren en (tijdig) de jaarrekening neerleggen Als bestuurder moet u de jaarrekening neerleggen binnen 30 dagen na goedkeuring ervan en ten laatste zeven maanden na afsluiting van het boekjaar. Dit lijkt evident, maar ... Continue Reading →
0

Een geschil: er zijn niet alleen de rechtbanken!

Geplaatst door:

U hebt een contract gesloten met een leverancier of een klant en de zaken zijn niet gelopen zoals gepland.  In dat geval is het altijd raadzaam contact op te nemen met de andere partij om het probleem te melden en te proberen het rechtstreeks op te lossen, maar als dat niet lukt, moet u niet te snel denken aan gerechtelijke stappen, die u veel tijd en geld kunnen kosten en kunnen leiden tot een resultaat dat u misschien niet op ... Continue Reading →
0

Kunnen franchisegevers hun Britse franchisenemers nog de bescherming van het merk garanderen na BREXIT?

Geplaatst door:

Op 31 december 2020 liep de overgangsperiode zoals overeengekomen in het EU-VK-Terugtrekkingsakkoord af, waardoor de Brexit formeel werd voltrokken op 1 januari 2021. Wat betekent dit nu voor Franchisevers met Britse franchisenemers, en vooral is het merk waaronder het franchisenetwerk opereert ook in het Verenigd Koninkrijk nog voldoende beschermd? Tijdens de overgangsperiode behielden alle EU merken hun geldigheid ook op het territorium van het Verenigd Koninkrijk. Na 1 januari 2021 verliezen Europese merken ... Continue Reading →
0

De B2B-WET meer rechtsonzekerheid voor een schijn van bescherming van franchisenemers?

Geplaatst door:

Het wordt vaak aangenomen dat franchisenemers zich ten aanzien van hun franchisegevers in een positie van economische afhankelijkheid bevinden om verschillende redenen. Om de integriteit van het netwerk te beschermen, heeft de arbitragecommissie geoordeeld dat het franchisegevers geoorloofd is om bedingen te voorzien die franchisenemers ervan weerhouden om al te vlot over te stappen naar een concurrerend netwerk. Om franchisenemers te beschermen tegen het risico van uitbuiting van die relatieve marktmacht of ongelijke informatie, werden de voorbije decennia zelfregulerende en ... Continue Reading →
0

Eerste Belgische uitspraak over misbruik van economische afhankelijkheid

Geplaatst door:

Eerste Belgische uitspraak over misbruik van economische afhankelijkheid: veel naar uitgekeken, weinig precedentwaarde? Op 28 oktober 2020 heeft de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Gent (“de Voorzitter”) een uitspraak gedaan in de eerste zaak over “misbruik van economische afhankelijkheid” in België. Twee maanden eerder, op 22 augustus 2020, werd in België een nieuwe wet van kracht die het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid invoerde.   Lees hier het volledige artikel. Continue Reading →
0

(Handels)huur in tijden van covid-19: wie is het kind van de rekening?

Geplaatst door:

Eerder deze maand berichtte de media uitgebreid over een opvallend vonnis van de vrederechter te Etterbeek, waarbij de huurder van een niet-essentiële handelszaak omwille van ‘Corona overmacht’ vrijgesteld wordt van betaling van de huur voor de periode van verplichte sluiting.    Deze uitspraak is de meest gemediatiseerde in een groeiend aantal uitspraken over de gevolgen van de COVID-19 maatregelen op de huurrelaties. Helaas valt nog weinig lijn te bespeuren en gaat de rechtspraak drie kanten uit.  Lees hier het volledige artikel. Continue Reading →
0

De Nederlandse Franchise wet : PID Dutch style

Geplaatst door:

In Nederland is een wetsvoorstel aangenomen dat de positie van de franchisenemer juridisch versterkt.  De focus ligt net zoals in België op informatie. De nieuwe wet treedt per 1 januari 2021 in werking.  Franchisegevers die ook in Nederland actief zijn of wensen te worden zullen hiermee rekening moeten houden.

Wat?

A.   Precontractuele informatie

Ten laatste vier weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst moet de franchisegever aan de beoogde franchisenemer alle informatie verschaffen die van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Net ... Continue Reading →
0
Pagina 1 van 5 12345