De starter en de hulp van de BFF

Het Starterstatuut wordt toegekend aan een firma die een franchiseproject opstart dat echter nog niet voldoet aan de criteria van een Junior of Effectief lid, doch wel de intentie heeft dit binnen de 2 jaar te willen realiseren.

Onze professionele aanpak in overeenstemming met de Deontologische Code onder het moto “ In franchising, even the best is not enough ! ” ligt aan de basis van het startersstatuut dat door nieuwe leden kan aangevraagd worden.

Hoe wordt u Starterslid?

AANVAARDINGSMODALITEITEN

 1. Na een eerste contact met de BFF wordt de kandidaat “Starter” uitgenodigd om een aanvraagformulier te vullen en  terug te sturen naar het secretariaat.
 2. Tegelijkertijd wordt de kandidaat verzocht een bedrag van 300 € op het rekeningnummer BE75 2100 6657 1051 van de B.F.F. te storten. 

 Deze storting geeft hem recht op :

  • het deelnemen aan het seminarie “Starten met Franchising”  tegen de gunstvoorwaarden van de leden van de Federatie.
  • een onderhoud met een expert afgevaardigd door de Federatie.      
 1. De Federatie delegeert een expert, lid van de B.F.F. die de kandidaat moet helpen om hem wegwijs te maken in het franchisesysteem, de deontologische erecode en de vele andere elementen waarop hij dient te letten bij de voorstelling van zijn project, te weten :
  • Het franchisecontract
  • Het businessplan
  • Het concept (handleiding, …)
  • Informatie over het pilootproject.

De expert zal dan een beoordeling overmaken aan de Commissie betreffende het project van de kandidaat.

 1. De kandidaat Starter zal aan de Commissie een dossier sturen dat bovenvermelde elementen bevat evenals een geschreven motivatie betreffende zijn wens om op termijn, effectief lid te worden van de Federatie.
 2. De Commissie onderzoekt de kandidatuur op basis van de dossiers, haar overhandigd door de kandidaat en het expert.  Zij zal dan, al dan niet, haar goedkeuring toekennen aan deze kandidatuur.  Indien het motivatiedossier wordt geweigerd wordt de kandidaat hiervan op de hoogte gebracht en kan hij,  binnen het jaar, een nieuw dossier indienen.
 3. Het is de Raad van Bestuur die op voorstel van de Aanvaardingscommissie, als laatste instantie, beslist of de « Starter »  als lid kan aanvaard worden of niet. 

TOETREDING « STARTER »

 1. Vanaf het ogenblik dat de Raad van Bestuur zijn toestemming heeft gegeven, krijgt de kandidaat het werkelijke Starterstatuut na storting van zijn jaarlijkse bijdrage van  650 € waarvan het voorschot van 300 € afgetrokken wordt. Gedurende de twee jaar na zijn aanvaarding zal de Starter, op verzoek en per semester,  samen met een franchisegever de staat kunnen opmaken van de vorderingen van zijn project.
 2. De « Starter »-bijdrage geeft hem recht op alle voordelen waarvan de leden van de Federatie kunnen genieten zonder evenwel aanspraak te kunnen maken op de officiële erkenning als Franchisegever, lid van de Federatie. Deze erkenning wordt hem pas toegestaan vanaf het ogenblik dat hij het « JUNIOR »-statuut krijgt.
 3. Het Starterstatuut wordt toegekend voor een periode van maximum twee opeenvolgende jaren. Vervolgens zal de desbetreffende onderneming, indien zij aan alle criteria beantwoordt, kunnen overstappen naar het « JUNIOR »-statuut, zoniet zal zij haar Starterstatuut verliezen.

Consulteer hier onze tarieven 2024 en de statuten van de BFF