Franchisegever zijn is goed, maar…
Franchisegever, lid van de BFF, is beter

Waarom lid worden van de Belgische Franchise Federatie ?

Het sleutelwoord is “geloofwaardigheid”. Lid zijn van de BFF versterkt de geloofwaardigheid van de franchisegever en zijn netwerk.

Elk franchisenetwerk aangesloten bij de BFF engageert zich om:

 1. de Europese Deontologische Erecode van franchising te eerbiedigen (een gedragscode die in 1972 in het leven werd geroepen en erkend is door de Europese autoriteiten en aangepast in 2017).
 2. Een “precontractueel informatie document”(P.I.D.) op te stellen en aan de kandidaat franchisenemer te overhandigen één maand alvorens het definitieve franchisecontract wordt getekend. De inhoud is duidelijk omschreven in de wet van 19 december 2005 en aangepast in 2014 met betrekking tot de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten.

 Franchising is een professionele zaak !

Alle netwerken zijn niet toegelaten tot de BFF !
Om toegelaten te worden moet de franchisegever een dossier, relatief aan zijn netwerk, voorstellen, dat aan zéér strikte criteria voldoet.
Dit is normaal ten opzichte van de verantwoordelijkheid die de franchisegever moet dragen.
De goede werking van zijn systeem hangt af van zijn ernst,van zijn oprechtheid.

Deel uitmaken van de BFF betekent een duidelijk bewijs van geloofwaardigheid en bewijst het toepassen van een ethische en authentieke franchise ,beantwoordend aan strikte criteria, zowel voor franchisegever en franchisenemer.

De BFF controleert:

 • De eigendom of het gebruiksrecht van zijn merk
 • De naleving van de Europese Deontologische Erecode en het evenwicht tussen de wederzijdse belangen (ttz het bestaan van een kwaliteitscontract)
 • De coherentie van zijn strategie en van zijn middelen
 • Het gebruik van een Precontractueel  Informatie Document (PID) conform aan de eisen van de aangepaste wet van 2014.
 • De mogelijkheid zijn toevlucht te nemen tot de specifieke haalbaarheidstudies voor iedere uitbating
 • Het bestaan van minstens één pilootvestiging en 3 franchisenemers

 Een franchisegever die aan deze criteria voldoet biedt dus een garantie zijn zaak ernstig te beheren.

Hoe wordt men lid van de BFF ?

De BFF telt vier categorieën van leden: de effectieve leden, de junior leden, de starter leden en de geassocieerde leden.

De effectieve leden zijn franchisenetwerken die beantwoorden aan de aanvaardingsnormen,  voorgeschreven  in de statuten van de BFF (zie hieronder), en die een proefstage van één jaar hebben gelopen bij de BFF.

De junior leden zijn franchisenetwerken die beantwoorden aan de aanvaardingsnormen, voorgeschreven  in de statuten van de BFF, en die hun proefstage nog moeten vervullen.

De starter leden zijn bedrijven die een project hebben en dit via franchising willen ontwikkelen, maar die nog niet beantwoorden aan de vastgelegde normen voor de aanwerving van het statuut van junior lid.

De geassocieerde leden zijn alle fysische of morele personen die, franchisegevers of niet, een speciale interesse tonen voor franchising.

Concreet, om lid te worden:

De franchisegever richt zich tot  het secretariaat van de BFF.

Ofwel wordt er een afspraak gemaakt ofwel krijgt de franchisegever een aansluitingsformulier toegestuurd met een checklist van de vereiste voorwaarden (zie hieronder).

De franchisegever stuurt dit formulier (+ verschillende bijlagen) terug aan het secretariaat van de BFF, dat controleert of het dossier volledig is en of de vereiste voorwaarden gerespecteerd worden.

De aanvraag wordt voorgelegd aan de Aanvaardingscommissie, die een grondige analyse doet van de aanvraag en meer bepaald van het franchisecontract en van  het precontractueel informatie document.

Naast deze analyse wordt het bedrijf bezocht door een lid (franchisegever en bestuurder van de BFF) van de Aanvaardingscommissie.

Deze procedure heeft als doel zich te vergewissen van de kwaliteit van het concept van de franchisegever, zijn mogelijkheid om zijn netwerk te ontwikkelen en het evenwicht van de voorziene prestaties tussen beide partijen te beoordelen.

De Aanvaardingscommissie legt zijn mening voor aan de Raad van Bestuur van de BFF, die de definitieve beslissing neemt voor de aanvaarding.

Na betaling van zijn lidgeld worden de franchisegever en zijn franchisenetwerk officieel lid van de BFF.

Welke zijn de diensten die aangeboden worden door de BFF ?

 1. Gebruik maken van specifieke opleidingen.

De leden franchisegevers hebben toegang tot een serie van specifieke opleidingen: de ronde tafels (gespecialiseerde en vertrouwelijke onderwerpen, gereserveerd aan de leden) en seminaries (opleidingen voor franchisegevers en franchisenemers, toegankelijk voor iedereen).

 Dit wordt aan voordelige tarieven aangeboden.

 1. Deelnemen aan Commissies.

Het doel van deze commissies is de franchise te bevorderen en te laten evolueren door de uitwisseling van ervaringen en het op gang brengen van bepaalde acties.

Bovendien is de BFF lid van de EFF (Europese Franchise Federatie– European Franchise Federation) en van de WFC (Wereld Organisatie van de Franchise).

Deze organisaties ondersteunen de lobbyingactie van de BFF op internationaal en vooral op Europees niveau.

 1. Aanwezig zijn:
  – Op de website van de BFF: www.fbf-bff.be (visitekaartje):
  – Gratis invoeging van het logo 
  – Gratis invoeging van een fiche, die het geheel van informatie herneemt, met betrekking tot het netwerk van de franchisegever.
  – Op de Algemene Vergadering.

4. Gratis ontvangen van:

 • Raadgevingen door de medewerkers van de BFF en door het netwerk
 • De Gids van Franchising, uitgegeven in twee talen (FR + NL)
 • De nieuwsbrief van Franchising Belgium.
 1. Genieten van een voordeeltarief
 • Op een visibiliteit en de invoeging van een rekruteringsfiche op de website Franchising Belgium (www.franchisingbelgium.be
 • Op e-mailings verstuurd naar de gehele database van Franchising Belgium (+/- 13.500 contacten)
 • Op het rekruteringsevenement van de BFF, de Franchising Belgium Days
 • Op de franchisebeurzen waar de BFF partner van is
 • Op de evenementen georganiseerd door de BFF (seminaries, ronde tafelgesprekken…)
 • Op de reportage Z-Franchising van Kanaal Z (voorbehouden aan leden)
 1. Invoegen van het logo van de BFF op alle interne en externe documenten.

De bijzonder strenge selectiecriteria van en voor franchisenetwerken, leden van de BFF (studie van het franchisecontract, studie van de pilootvestigingen van de franchisegever, van zijn franchisenemers, nagaan van het bestaan van een “knowhow”, gesprekken  met de franchisegever, respect van de Europese Deontologische Erecode, respect van de criteria van de BFF wat betreft de communicatie van de precontractuele informatie…) zijn voor kandidaat franchisenemers een garantie van eerlijkheid en van de knowhow van de franchisegever welke, bovendien bezorgd is voor de belangen van zijn netwerk.

 1. Ontmoeting met franchisenemers: toegang hebben tot de Consultatieve Franchisenemersraad.

Dit comité werd gecreëerd voor de franchisenemers om hen de mogelijkheid te geven zich te kunnen uitdrukken binnen de BFF.

De consultatieve franchisenemersraad – plaats voor gedachtenuitwisseling, dialoog en consultatie –, opgericht in 1997, is bedoeld om franchisenemers te associëren aan de drie opdrachten van de BFF: de franchise te bevorderen, de franchise voor te stellen en de franchise te verdedigen (deontologie).

De objectieven  van deze ontmoetingen zijn voor de franchisenemer, de franchisenetwerken beter te begrijpen, door rekening te houden met zowel  de belangen van de franchisegevers en franchisenemers. De evolutie van het beheer van de netwerken op te volgen en een grotere representativiteit van franchisenemers in promotie acties te verzekeren.

Per netwerk-lid is er 1 afgevaardigde franchisenemer toegelaten. 

Dit comité bestaat uitsluitend uit franchisenemers die lid zijn van netwerken die aangesloten zijn bij de BFF.

De animator van dit comité is een lid van de Raad van Bestuur van de BFF.

Dit comité formuleert aanbevelingen die voorgesteld worden aan de Raad van Bestuur van de BFF.

 1. Toegang hebben  tot de alternatieve oplossingsmethoden voor conflicten tussen franchisenemers en -gevers.

U kunt de alternatieve opplossingsmethoden voor conflicten raadplegen door hier te klikken.