Franchisenemer worden

U wenst een zaak in franchising op te starten ?  Wat moet u weten, welke zijn de voordelen van deze vorm van samenwerking ?  Ontdek een paar essentiële punten om een zaak in franchise te beginnen. 

Definitie

De franchise is een samenwerkingswijze tussen twee zelfstandige partners, waarbij de ene – de franchisegever – het recht geeft aan de andere – de franchisenemer – om tegen vergoeding en onder welbepaalde voorwaarden een commerciële formule of een productieproces dat hij op punt heeft gesteld en dat zijn deugdelijkheid heeft bewezen, te exploiteren. 

Voordelen om franchisenemer te zijn

 • De franchisenemer is eigenaar van zijn onderneming, hij is juridisch zelfstandig.
 • De franchisenemer haalt voordeel uit het merkimago en de reputatie van de franchiseformule ten opzichte van de verbruiker.
 • De franchisenemer geniet van een systeem van commercieel beheer, bedacht  en beproefd door de franchisegever, waardoor een tijdswinst ontstaat door het gebruiken van de bestaande knowhow en het verkleinen van het financieel risico.
 • De franchisenemer heeft een competitief voordeel dankzij de economische synergie van het netwerk en de innovatiecapaciteit van de franchisegever.
 • De franchisenemer heeft toegang tot een hogere beroepskennis tegenover de vakman die alleen werkt dankzij de opleiding, de raadgevingen en de permanente bijstand en de diverse opleidingstools.
 • De franchisenemer haalt een beter rendement op de geïnvesteerde kapitalen in vergelijking met de alleenstaande handelaar,  dankzij de optimalisatie van deze kapitalen en de schaalvoordelen die voortvloeien uit de standaardisatie van de verrichtingen.

Informatie zoeken over franchise

Er bestaan verscheidene informatiebronnen om de franchise beter te leren kennen :

 • de seminaries en opleidingen van de Belgische Franchise Federatie.  Hier vindt u de toekomstige seminaries van de BFF
 • de gespecialiseerde werken zoals onder meer de « Gids van de franchise »,  « Franchising in 60 vragen en antwoorden », alsook de gratis documentatie die kan bekomen worden via het secretariaat van de Federatie – hier klikken voor de publicaties
 • gesprekken met competente personen die actief zijn in de wereld van de franchise (franchisegevers, franchisenemers, juristen, bankiers, accountants,…).

Overgaan tot een zelfscreening

Beoordeel uw persoonlijke en financiële mogelijkheden, uw huidige situatie, alsook uw doelstellingen door een antwoord te geven op volgende vragen : 

 • in welke activiteitssector wenst of kunt u functioneren ? (voeding, mode, diensten, etc.) ?
 • over welke eigen middelen beschikt u ?
 • bent u bereid om uw patrimonium op het spel te zetten om uw onderneming op te starten ?
 • welk is uw ontleencapaciteit ?
 • wat is uw geografische mobiliteit ?
 • hoe groot is uw ambitie ? Wat zijn uw doelstellingen voor de komende 5 à 10 jaar ?

Meer info in het dossier « Auto-evaluatie in franchise » 

Zijn franchisenetwerk kiezen

Op zoek gaan naar franchisegevers die aan uw verwachtingen beantwoorden :

Een goed netwerk kunnen herkennen door :

 • de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten,
 • de rentabiliteit van de pilootzaken,
 • de verscheidenheid en originaliteit van het concept,
 • de kwaliteit van de initiële en continue opleiding,
 • de controle op het eerbiedigen van de knowhow,
 • de regelmatige innovatie van de franchisegever,
 • de interne/externe communicatie binnen het net,
 • de animatie van de franchisenemers,
 • het leadership van de franchisegever.

Zich engageren met een volledige kennis van zaken

Eénmaal uw netwerk gekozen en vooraleer een contract, een voorcontract, een reservatie te ondertekenen, overhandigt de franchisegever u het Precontractuele Informatie Document (P.I.D.) en dit minstens één maand voor het ondertekenen van het contract overeenkomstig de wet van 02.04.2014 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten.  Het project van contract moet aan dit document gehecht zijn.

Geen enkele verbintenis kan worden aangegaan, geen enkele vergoeding, som of borgstelling kan worden gevraagd of betaald vóór het verstrijken van de tijdsspanne van één maand die volgt op de overhandiging van het P.I.D.. 

Het P.I.D. en het contract zijn een goudmijn. Zij bevatten al de essentiële informatie die u nodig heeft om te beslissen met volle kennis van zaken.

Het is onontbeerlijk om dit aandachtig te bestuderen.

Het P.I.D. bevat onder meer informatie over :

 • de franchisegever en zijn onderneming,
 • zijn uitbatingsnetwerk,
 • zijn financiële resultaten,
 • de marktgegevens (algemeen en lokaal),
 • de belangrijke clausules van het contract.

Onderteken het contract niet vooraleer het aan een expertise door  bevoegde personen  (accountant, advocaat, …) te laten onderwerpen. Aarzel niet om de lijst te raadplegen van de geassocieerde leden  van de BFF. Het gaat telkens om personen die een heleboel ervaring hebben op dit vlak.

Ontmoet een maximaal aantal franchisenemers van het gekozen netwerk. U vindt hun coördinaten in het P.I.D. dat de franchisegever u overhandigt.

En vooral, zelfs indien de franchisegever u een marktstudie en/of een financieel plan overhandigt , maak dan nog uw eigen studies. U wordt een zelfstandige en u dient alle bestanddelen van uw toekomstige activiteit te begrijpen.