Definitie van Franchise

Elke auteur heeft de neiging om zijn eigen definitie van franchise te schrijven.

Wij weerhouden de twee definities met een wettelijke achtergrond.

Op de eerste plaats spreken we over de definitie, die we in de Europese Deontologische Code inzake Franchising terugvinden:

“ Franchise is een commercieel systeem van producten en / of diensten en / of technologieën, gebaseerd op een voortdurende en strikte samenwerking tussen juridisch en financieel onderscheiden en onafhankelijke ondernemingen, zijnde de franchisegever en de franchisenemer, waarbij de franchisegever aan zijn franchisenemers, het recht verleent maar ook deze laatste verplicht om een zaak te runnen, welke in lijn ligt met zijn concept.

Dit recht verleent en verplicht de franchisenemer, tegen een directe of indirecte vergoeding, het logo en / of het merk en / of de diensten, de kennis en andere intellectuele eigendom te gebruiken, waartegenover een constante commerciële en / of technische ondersteuning staat en beschreven in een franchise contract tussen beide partijen.”

Langs de andere kant kennen we de definitie weergegeven in artikel 1.3 van de Verticale Groepsvrijstellingsverordening van de Europese overheid ( Verordering nr 2790/1999 )

Alleen de overeenkomsten, die hieraan beantwoorden, vallen onder deze Europese regelgeving:

“We verstaan onder:

A/ “Franchise”, een geheel van industriële of intellectuele eigendomsrechten, betreffende merken, commerciële namen, logo’s, tekeningen en modellen, auteursrechten, kennis of brevetten, gebaseerd op een verkoop van producten of een verlening van diensten aan de eindgebruikers;

B/ “Franchise overeenkomsten”, zijn overeenkomsten waarbij de franchisegever als onderneming, verleent aan de andere onderneming, de franchisenemer,  voor een directe of indirecte financiële compensatie, het recht geeft om een franchise uit te baten, met als doel producten en / of bepaalde diensten te commercialiseren; volgende verplichtingen dienen te worden gevolgd:

    • het gebruik van een naam of een gemeenschappelijk logo en een uniforme presentatie van de lokalen en / of de transportmiddelen vermeld in het contract,
    • de communicatie van de kennis van de franchisegever aan de franchisenemer
    • de permanente commerciële of technische ondersteuning van de franchisegever aan de franchisenemer, gedurende de volledige duur van de overeenkomst”.