Wet

Raadpleeg direct de wet over precontractuele informatie op de website www.ejustice.just.fgov.be