Nieuwe precontractuele informatieverplichtingen vanaf 8 februari

Geplaatst door: Franchising Belgium

1. Herinnering aan het bestaande juridische kader

Ten minste één maand vóór de ondertekening van een franchiseovereenkomst moet de franchisegever de toekomstige franchisenemer de nodige en nuttige documentatie over de franchise verstrekken, zodat deze zich een beeld kan vormen over het toekomstige samenwerking.

Praktisch gezien is dit de dubbele precontractuele informatieverplichting. De franchisegever moet de toekomstige franchisenemer daarom de volgende documenten verstrekken:

 • De franchiseovereenkomst en;
 • Het “precontractuele informatiedocument”.

Vervolgens is een afkoelingsperiode van minimaal één maand verplicht. Dit betekent dat tijdens deze afkoelingsperiode geen contract mag worden gesloten met de toekomstige franchisenemer en geen vergoeding, bedrag of aanbetaling mag worden gevraagd.

De documentatie moet ook op een duidelijke en begrijpelijke manier zijn geschreven.

Het eerste deel van het precontractuele informatiedocument bevat volgende belangrijke contractuele bepalingen:

– Het feit dat de overeenkomst wordt gesloten als tegenprestatie voor de persoon (“intuitu personae” karakter)

– De verplichtingen van de franchisenemer

– Gevolgen van niet-nakoming van verplichtingen

– Vergoeding (direct en indirect)

– Concurrentiebedingen

– Duur van het partnerschap en voorwaarden voor verlenging

– Voorwaarden voor opzegging en beëindiging van de overeenkomst

– Voorkooprecht of koopoptie

– Exclusieve rechten.

Het tweede deel van het precontractuele informatiedocument moet de regeling omtrent administratieve, economische en financiële gegevens bevatten, zodat de partij die de commerciële partnerschapsovereenkomst aangaat de omvang van de verbintenis en de daaraan verbonden risico’s correct kan beoordelen.

2. Overeenkomsten die binnen de werkingssfeer van de wet vallen: commerciële partnerschapsovereenkomsten

Dit zijn overeenkomsten tussen twee of meer personen, waarbij een van deze personen de ander het recht verleent om bij de verkoop van producten of het verlenen van diensten een handelsformule te gebruiken in een of meer van de volgende vormen :

 • een gemeenschappelijk teken ;
 • een gemeenschappelijke handelsnaam; of
 • een overdracht van knowhow ;
 • commerciële of technische bijstand.

In veel gevallen zal de commerciële regeling meer dan een van deze elementen bevatten. Zodra echter een van de bovenstaande vormen aanwezig is in de commerciële formule, moet aan de wettelijke vereisten worden voldaan.   Samenwerkingsovereenkomsten die aan alle voorwaarden van de wettelijke definitie voldoen, vallen binnen het toepassingsgebied van de wet. De wet is dus niet beperkt tot franchiseovereenkomsten.

3. De nieuwe wet van 8 februari 2024

Het doel van deze nieuwe wet is het aanvullen van de lijst met belangrijke bepalingen die in het eerste deel van het precontractuele informatiedocument moeten worden opgenomen.

De nieuwe wet schrapt de algemene verwijzing naar de “verplichtingen” van de franchisenemer en specificeert en vervolledigt de andere bepalingen die in het PID moeten worden opgenomen (voor zover ze in het contract staan).

De volgende bepalingen moeten nu in het eerste deel van het precontractuele informatiedocument staan:

 • aanloopkosten of terugkerende kosten zoals marketing-, IT-, transport- en opleidingskosten, en de voorwaarden waaronder deze kunnen worden gewijzigd;
 • verplichtingen met betrekking tot de toepassing van maximumprijzen;
 • beperkingen op het gebruik van intellectuele eigendomsrechten
 • beperkingen op de toegang tot rechten om klantgegevens te gebruiken tijdens en na het contract;
 • beperkingen op online verkoop en online promotie;
 • clausules met betrekking tot de relatie en afhankelijkheid tussen de commerciële partnerschapsovereenkomst en de huurovereenkomst of enige andere overeenkomst met betrekking tot de bedrijfslocatie;
 • de gronden voor uitdrukkelijke beëindiging van de overeenkomst en de financiële gevolgen daarvan, met name wat betreft kosten en investeringen;
 • het bevoegdheidsbeding, de rechtskeuze en de procestaal.

4. Wanneer zullen deze nieuwe regels van toepassing zijn?

Deze aanpassing van de precontractuele informatieverplichtingen van de franchisegever, of in het algemeen van de houder van de commerciële formule, zal in werking treden op de eerste dag van de zesde maand na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad (die nog niet heeft plaatsgevonden).    De nieuwe vereisten zullen tweeledig van toepassing zijn op de precontractuele informatiedocumenten. Enerzijds zullen ze van kracht zijn op nieuwe commerciële partnerschapsovereenkomsten gesloten na inwerkingtreding van de wet. Anderzijds zal er bij wijzigingen en vernieuwingen van bestaande commerciële partnerschapsovereenkomsten, die plaatsvinden na inwerkingtreding van de nieuwe wet, eveneens rekening moeten worden gehouden met de nieuwe vereisten.

Advokatenkantoor Seeds of Law