Ongeduld wordt niet beloond: één maand is één maand

Geplaatst door: Franchising Belgium

Meester Johan Billiet, Billiet & Co Lawyers

De Wet precontractuele Informatie vereist terzake franchise dat minstens één maand voor het sluiten van de commerciele samenwerkingsovereenkomst de franchisegever aan de franchisenemer een ontwerp van overeenkomst verstrekt (art 2) evenals een afzonderlijk document dat de gegevens bedoeld in art 4 bevat.

Op 26 september 2007 had de franchisegever het precontractueel informatiedocument overhandigd aan de franchisenemer. Op 26 oktober 2007 hebben de partijen het franchisecontract ondertekend.

Een wachttermijn van één maand werd nageleefd zo oordeelde het Hof van beroep te Brussel. Onterecht zo beslist het Hof van Cassatie in het arrest dd 12 mei 2016 dat het arrest van het hof van beroep te Brussel heeft vernietigd.

In de rechtspraak en rechtsleer wordt de berekeningswijze  van de wachttermijn één maand niet echt begroot. Indien één maand gelijk staat aan dertig dagen dan verstreek deze op 26 oktober 2007. Aangezien het evenwel niet gaat over dertig dagen maar over een maand “voor” het sluiten van de overeenkomst, kan gelet op de aard van de wachttermijn de overeenkomst ten vroegste de dag na het verstrijken van deze termijn worden gesloten.

Het Hof van Cassatie leert in zijn arrest dd 12 mei 2016 dat het begrip maand vermeld in art 3 van de Wet van 2 april 2014 dient uitgelegd in de gebruikelijke betekenis die het dagelijks taalgebruik eraan geeft. De in art 3 van de Wet bedoelde termijn van één maand begint derhalve te lopen te lopen vanaf de dag na die van het verstrekken van het precontractueel informatiedocument, hier vanaf 27 september 2007 om 00.00 uur en eindigt één maand later, te dezen op 26 oktober 2007, om 24 uur.

De appelrechter die vaststelt dat de franchisegever het precontractueel informatiedocument op 26 september 2007 aan de franchisenemer heeft overhandigd en de partijen de franchiseovereenkomst op 26 oktober 2007 hebben gesloten, kon dienvolgens niet wettig beslissen dat de wachttermijn van één maand was nageleefd.

Meester Johan Billiet
Billiet & Co Lawyers