Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: bedragen in 2016 (officieus)

Geplaatst door: Franchising Belgium

Dit systeem geeft de werkgever de mogelijkheid een voordelige bonus toe te kennen op basis van collectieve doelstellingen. Tot een zeker bedrag geniet deze bonus een gunstige sociale en fiscale behandeling. De bedragen voor 2016 zijn gekend.

Principe
De werkgever bepaalt dus collectieve doelstellingen die moeten bereikt worden door al zijn werknemers samen of door een categorie van werknemers binnen een bepaalde periode (referteperiode genoemd). Worden die doelen bereikt op het einde van de referteperiode, dan krijgen de betrokken werknemers een bonus. De doelstellingen die beoogd worden, mogen geen individuele doelen zijn en het bereiken ervan mag niet vanzelfsprekend zijn bij de invoering van het plan. Bij de invoering moet trouwens een bepaalde procedure gevolgd worden: het plan moet worden ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij toetredingsakte.
Sociale behandeling
Sedert 1 januari 2013 moet de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13,07% op het toegekende bedrag betalen. De werkgever is altijd een patronale bijdrage van 33 % verschuldigd geweest (ook nu nog).
Die bijdragen zijn verschuldigd voor zover de bonus een  bepaald grensbedrag niet overschrijdt. Anders zal het bedrag van de overschrijding onderworpen worden aan de heffing van de gewone sociale bijdragen.
Voor 2016 bedraagt het grensbedrag 3.264 EUR voor het sociale luik.
Ter herinnering: de niet-geïndexeerde drempel werd verhoogd (3.169 EUR in plaats van 3.100 EUR) als gevolg van de onderhandelingen over de loonnorm 2015-2016.
Fiscale behandeling
Voor de fiscus hoeft er ook geen bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden zolang het grensbedrag niet wordt overschreden. Het fiscale grensbedrag wordt bekomen na inhouding  van de solidariteitsbijdrage van de werknemer.
Voor 2016 bedraagt het grensbedrag 2.838 EUR voor het luik bedrijfsvoorheffing.
Uiteindelijk…
Anders gezegd, als een werknemer een bonus krijgt van 3.264 EUR, dan ontvangt hij netto 2.838 EUR (3.264 – 13,07%) en betaalt de werkgever een sociale bijdrage van 1.077,12 EUR (33% van 3.264 EUR).
Hoe kan Group S u helpen?
Sinds de instelling van dit systeem in 2008 hebben we een groot aantal van onze aangeslotenen kunnen begeleiden bij de invoering van dit type bonus. Maak gebruik van onze ervaring en aarzel niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder.
Bron: Group s