Kroniek van Group S : Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Geplaatst door: Franchising Belgium

De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid zijn om beroep te doen op studenten. Indien de regels voor studentenarbeid worden nageleefd, dan kan met een studentenovereenkomst goedkoper arbeid worden verricht. Hieronder worden die regels nog eens opgefrist.

1. Wie mag een studentenjob doen?

De student moet minstens 16 jaar oud zijn (15 jaar indien hij de eerste twee jaren van het secundair onderwijs heeft gevolgd) en nog onderwijs met voltijds leerplan volgen.

Een student die in juni zijn studies beëindigt en zijn diploma behaalt, kan nog tot en met 30 september van het jaar werken met een studentenovereenkomst.

Uitgesloten zijn:

Studenten die meer dan 12 maanden ononderbroken werken;

Studenten die enkel een avondcursus volgen of een dagcursus met een beperkt lesrooster;

Studenten voor de onbezoldigde arbeid die zij als stagiair verrichten in het kader van hun studies.

Indien de student deeltijds onderwijs volgt dan kan hij enkel een studentenovereenkomst afsluiten als hij:

niet wordt tewerkgesteld met een deeltijdse arbeidsovereenkomst, deeltijdse stageovereenkomst, leerovereenkomst voor werknemersberoepen of een leerovereenkomst voor zelfstandigen en kmo’s;

geen werkloosheidsuitkeringen ontvangt; en,

enkel werkt tijdens de schoolvakanties.

2. Welk loon moet u betalen?

Een student heeft recht op hetzelfde loon als de andere werknemers van de categorie waartoe hij behoort. U moet dus het loon zoals vastgesteld in de sector (of op het niveau van de onderneming indien er gunstigere regels werden overeengekomen) betalen, tenzij de sector zelf in een uitzondering voorziet voor studenten.

Merk op dat het gemiddeld minimum maandinkomen vastgesteld door de Nationale Arbeidsraad ook van toepassing is op studenten verbonden met een studentenovereenkomst van minstens één maand.

3. Wanneer kan u genieten van de solidariteitsbijdrage?

Interessant voor u is dat onder bepaalde voorwaarden enkel een solidariteitsbijdrage verschuldigd is, en de student vrijgesteld is van de gewone socialezekerheidsbijdragen.

De solidariteitsbijdrage bedraagt 8,13 %. De werkgever moet op het loon van de student 5,42 % (gedeelte van de solidariteitsbijdrage ten laste van de werkgever) betalen en 2,71 % (gedeelte van de solidariteitsbijdrage ten laste van de student) inhouden.

De voorwaarden om vrijgesteld te zijn van RSZ zijn de volgende:

de student is tewerkgesteld met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten met de nodige vermeldingen; en,

de tewerkstelling bedraagt gedurende een kalenderjaar niet meer dan 50 arbeidsdagen; en,

de tewerkstelling moet gebeuren tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling.

a) Wat zijn arbeidsdagen?

Onder arbeidsdagen moet men verstaan:

de dagen normale werkelijke arbeid;

de dagen waarop geen arbeid wordt verricht maar waarvoor de student zijn recht op loon behoudt en waarop socialezekerheidsbijdragen worden ingehouden (feestdagen, klein verlet, dagen gewaarborgd loon bij ziekte, …);

de dagen inhaalrust (andere dan inhaalrust bouwbedrijf);

de dagen wettelijke vakantie door de arbeiders.

De dagen die na de overeenkomst vallen, worden niet meegeteld om de 50 dagen te bereiken (vb) feestdagen die binnen een periode van 14 of 30 dagen vallen na de beëindiging van de overeenkomst, …).

Eén gewerkte dag telt voor één arbeidsdag, ongeacht het aantal uur dat de student gepresteerd heeft die dag.

b) Hoe kan u het aantal resterende arbeidsdagen raadplegen?

De student kan een attest afprinten met het aantal resterende dagen dat hij nog mag werken als jobstudent zonder de 50 dagen te overschrijden. Hij kan u ook een toegangscode geven waarmee u zich kan aanmelden op de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialezekerheid.be) om het resterende aantal dagen te bekijken.

Het is aangeraden dat u steeds het attest of de code aan de student vraagt om met zekerheid het exacte aantal dagen te kennen.

c) Wat in geval van overschrijding?

U hebt er, net zoals de student, alle belang bij de 50 dagen niet te overschrijden. Vanaf de 51ste dag zijn immers normale socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

Gebeurt de overschrijding van de 50 dagen bij één enkele werkgever, dan moeten gewone (volledige) socialezekerheidsbijdragen betaald worden met terugwerkende kracht tot aan de eerste tewerkstellingsdag.

U kan aan deze sanctie ontsnappen door een correcte DmfA te doen: indien u de eerste 50 dagen aangeeft met solidariteitsbijdragen en de volgende dagen spontaan met gewone socialezekerheidsbijdragen, dan zal u niet gesanctioneerd worden en behoudt u het voordeel van de solidariteitsbijdragen voor de eerste 50 dagen.

Is er een overschrijding van meer dan 50 dagen en is er een tewerkstelling bij meerdere werkgevers, dan zullen gewone socialezekerheidsbijdragen betaald moeten worden door de werkgever(s) bij wie de overschrijding plaats had en dit voor alle prestaties die de 50 dagen overschrijden.

De werkgever zal zowel de bijdragen die ten laste zijn van de student als deze die ten laste zijn van de werkgever moeten betalen indien de bijdragen niet tijdig ingehouden werden van het brutoloon van de student.

4. Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

U bent niet verplicht bedrijfsvoorheffing in te houden op het loon dat u betaalt aan de student indien op dat loon geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn (met uitzondering van solidariteitsbijdragen).

U moet wel een fiscale fiche opstellen en een afschrift daarvan overhandigen aan de student.

De student heeft recht op een belastingvrije som van 7.380 EUR (dit komt overeen met een brutobedrag van 9.458,95 EUR), indien het belastbaar inkomen kleiner is dan 26.360 EUR.

Hij blijft persoon ten laste van zijn ouder(s) indien hij gelijktijdig aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

hij maakt deel uit van het gezin van zijn ouder(s). De student die tijdens de week op kot is, wordt in principe geacht nog deel uit te maken van het gezin van zijn ouders. Die voorwaarde moet vervuld zijn op 1 januari van het jaar volgend op het inkomstenjaar (1 januari 2016 voor inkomstenjaar 2015);

de bezoldigingen die hij ontvangt zijn geen beroepskosten in hoofde van de ouder(s) (de tewerkstelling mag bij de ouders gebeuren, maar zij mogen de bezoldigingen die zij aan de student toekennen niet als beroepskosten inbrengen);

het toegelaten jaarinkomen (nettobestaansmiddelen) van de student bedraagt niet meer dan de volgende maximumgrenzen:

 

Hoedanigheid van de persoon ten laste Bruto Netto

Student ten laste van gezin 3.900,00 EUR 3.120,00 EUR

Student ten laste van een alleenstaande 5.625,00 EUR 4.500,00 EUR

Mindervalide student ten laste van een alleenstaande persoon 7.150,00 EUR 5.720,00 EUR

 

Onder inkomsten vallen onder andere ook onderhoudsuitkeringen die een bepaald bedrag overschrijden en inkomsten uit onroerende en roerende goederen. Daarentegen dient onder andere de eerste schijf van 2.600 EUR verkregen door studentenarbeid, niet als bestaansmiddelen te worden beschouwd.

5. Hoe de studentenovereenkomst beëindigen?

De eerste drie arbeidsdagen worden als proeftijd beschouwd. Tot bij het verstrijken van die tijdsduur mag ieder van de partijen de overeenkomst beëindigen, zonder opzegging noch vergoeding.

De studentenjob neemt automatisch een einde bij het verstrijken van de in de studentenovereenkomst voorziene duur.

Elke partij heeft evenwel het recht om deze overeenkomst vroeger te beëindigen met de naleving van de volgende termijnen:

 

Duur van de aanwerving Opzeggingstermijn in acht te nemen door de werkgever Opzeggingstermijn in acht te nemen door de student

Maximum 1 maand 3 kalenderdagen 1 kalenderdag

Meer dan 1 maand 7 kalenderdagen 3 kalenderdagen

 

De opzegging moet betekend worden volgens de normale procedurevoorwaarden met aanvang op de maandag, volgend op de week van betekening.

De studentenovereenkomst kan eveneens verbroken worden mits betaling van een verbrekingsvergoeding overeenstemmend met de niet-gerespecteerde opzeggingstermijn.

Indien de arbeidsongeschiktheid van de student als gevolg van ziekte of ongeval langer dan zeven kalenderdagen duurt, mag de werkgever een einde stellen aan de studentenovereenkomst, mits betaling van een schadevergoeding gelijk aan de bezoldiging die overeenstemt ofwel met de opzeggingstermijn, ofwel met het gedeelte van de opzeggingstermijn dat nog moest lopen.

6. Wat als… u een studentenovereenkomst wenst af te sluiten?

Indien u intussen overtuigd zou zijn om een studentenovereenkomst af te sluiten, vergeet dan niet de volgende verplichtingen in acht te nemen:

de studentenovereenkomst met verplichte vermeldingen moet voor elke student afzonderlijk schriftelijk worden vastgelegd, en dit ten laatste op het ogenblik dat de student in dienst treedt. Een standaardmodel “studentenovereenkomst” met alle nodige gegevens kan u terugvinden op onze website (zie: www.groups.be > Onlinedocumenten > Arbeidscontracten);

voor iedere student moet u een correcte Dimona-aangifte verrichten;

op de eerste werkdag moet de student een afschrift ontvangen van het arbeidsreglement. U laat dan een ontvangstbewijs door de student ondertekenen;

u moet de studentenovereenkomst gedurende 5 jaar bewaren.

7. Meer informatie?

Voor meer informatie kan u terecht in onze brochure ‘Studentenarbeid’ die u kan bestellen via volgende link http://www.groups.be/1_57877.htm.

 

Bron : Group S – Leen Biesemans – Legal consultant