De nood aan efficiente geschillenregeling binnen een franchisenetwerk

Geplaatst door: Franchising Belgium

Concurrerende netwerken kunnen hierdoor ook gevoelige informatie bemachtigen. Het ergste is wellicht dat de partijen hun focus op de business verliezen, met verminderde omzetten tot gevolg, en dat er kostbare tijd, energie en financiële middelen verloren gaan. Het is daarom van levensbelang voor elk distributienetwerk om vooraf te regelen hoe er met geschillen wordt omgegaan. Een goed uitgebalanceerde geschillenregeling beoogt een snelle, kostefficiënte en tevens vertrouwelijke oplossing van een gerezen conflict.

Wij herinneren er aan dat de Europese Deontologische code van de franchise duidelijk stelt dat “het contract een duurzame dialoog moet toelaten en bemiddelingsoplossingen bevoorrechten.” Precies omdat netwerken gestoeld zijn op vertrouwen en open communicatie zal de voorkeur gaan naar de aanstelling van een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar. Deze staat in voor het terug op gang trekken van de communicatie tussen partijen, die via de bemiddelaar een onderhandelde oplossing zullen pogen uit te werken. Vaak treft men bemiddelingsclausules aan in duurcontracten vermits de partijen daar het grootste risico lopen om hun wederzijdse investeringen plotsklaps te verliezen.

Falen de bemiddelaar en de partijen en betreft het een geschil omtrent een voor het netwerk gevoelige kwestie dan zal er meestal geopteerd worden voor de beslechting via een vertrouwelijke arbitrage. Teneinde de procedurele complicaties van een ad hoc arbitrage te vermijden lijkt het ons wenselijk om in de initiële distributieovereenkomst te verwijzen naar het reglement van één of andere arbitrageinstelling. Arbitrage mag dan vertrouwelijk en, gelet op de specialisatie van de aangestelde arbiters, kwalitatief hoogstaand zijn, toch blijven voor bepaalde geschillen de gewone rechtbanken sneller en kostefficiënter (b.v. voor invorderingen van onbetwiste facturen, dringende procedures in kortgeding, merkenrechtelijke geschillen…).